Sitemize reklam vermek için [email protected] adresine mail atabilirsiniz
For Advertising Contact [email protected]


Paypal ile Nasıl RedTiger alınır?

sefagenc55

bu terste bir işlik var !!
Telefon Numarası Onaylanmış Üye TC Kimlik Numarası Doğrulanmış Üye
Site Yetkilisi
Co-Admin
Dergi Editörü
Katılım
20 Haz 2009
Konular
3,199
Mesajlar
16,412
Reaksiyon Skoru
1,639
Online Süresi
56d 23h 16m
Başarım Puanı
415
MmoLira
837
DevLira
0
En İyi Cevap Puanı
8

RagefullMT2 1-120 FARM OYUN YAPISI VE YENİLİKÇİ SİSTEMLERİYLE BİRLİKTE 23.08.2019 CUMA SAAT 20:00'da CBT SUNUCUSUNU AÇIYOR! KAYITLAR VE İNDİRME AKTİF! DETAYLI TANITIM İÇİN TIKLAYIN

Paypal:

Ebay sat�� firmas�n�n bir alt kurulu�u olan paypal online �deme sistemidir.Programlarda kazand���n�z paralar� paypal ile �ekebilir ve bunlar� internette harc�yabilir yada exchange sistemleriyle bankan�za �ekebilirsiniz.
�imdi size paypal sistemini 3 a�amada tam �ye olma(Verify)�eklini resimli bir �ekilde anlataca��m.

1.)�ye Olma

Not: Paypal e sadece kredi kart� sahibi olan ki�iler �ye olabilir.

*** �lk olarak ( ) adresine girin. Anasayfada sa� �st k��ede bulunan ve a�a��daki resimde (1.) numara ile belirtilen signup butonuna t�klay�n.ve kar��n�za a�a��daki resim gelecek oradada (1,2)ile i�aretledi�imiz yerleri i�aretledi�imiz �ekilde ayarlay�n ve 3 numaral� k�sma t�klay�p devam edin.Daha sonra kar��n�za ��kan forumu �u �ekilde doldurun.

---------------------------------------------------------------------------
-------
* First Name: Ad�n�z
---------------------------------------------------------------------------
-------
* Last Name: Soyad�n�z
---------------------------------------------------------------------------
-------
* Adress 1: Oturdu�unuz adres
---------------------------------------------------------------------------
-------
* Adress 2(Optional): Adresin devam� (Bo� b�rak�labilir)
---------------------------------------------------------------------------
-------
* City: Oturdu�unuz �ehir
---------------------------------------------------------------------------
-------
* State/Province/Region: N/A yaz�n yada bo� b�rak�n
---------------------------------------------------------------------------
-------
* Postal Code: Oturdu�unuz semtin posta kodu
---------------------------------------------------------------------------
-------
* Country: Turkey yaz�l� olmal�
---------------------------------------------------------------------------
-------
* Country of Citizenship: Turkey se�ili olmal�
---------------------------------------------------------------------------
-------
* Primary Currency: Para Birimi (U.S.Dollars) se�in
---------------------------------------------------------------------------
-------
* Home Telephone: Ev Telefonu �rne�in (90312xxxxxxx)
---------------------------------------------------------------------------
-------
* Work Telephone(Optional): �� Telefonu (Bo� B�rak�labilir)
---------------------------------------------------------------------------
-------
* Email Adress: Mail Adresiniz
---------------------------------------------------------------------------
-------
* Re-Enter Email Adress: Mail Adresinizi Tekrar girin
---------------------------------------------------------------------------
-------
* Password: �ifreniz
---------------------------------------------------------------------------
-------
* Re-Enter Password: �ifrenizi tekrar girin
---------------------------------------------------------------------------
-------
* Security Question 1: 1.G�venlik Sorunuz
---------------------------------------------------------------------------
-------
* Answer 1: 1. G�venlik sorusunun cevab�
---------------------------------------------------------------------------
-------
* Security Question 2: 2.G�venlik Sorunuz
---------------------------------------------------------------------------
-------
* Answer 2: 2. G�venlik sorusunun cevab�
---------------------------------------------------------------------------
-------

ve formun en alt�nda a�a��daki resim kar��n�za gelecek(1,2) say�lar� ile g�sterdi�imiz �ekilde belirterek bunun hemen alt�nda bulunan g�venlik kodu onaylamas�n� yap�p sa� alt k��edeki (Sign Up)
Butonuna t�klayarak 1. a�amay� bitirin.

2.)Hesap Aktivasyonu(Yar� Verify Olma)

*** Yukar�daki i�lemler bitince art�k s�ra hesab� aktif hale getirme b�l�m�ne geliyor. Bunun i�in yap�lmas� gereken yol �ok basit ve k�sad�r.

*** Hesab� yar� aktif hale getirmek size sadece hesab�n�za girip ��kma olana�� tan�r ba�ka birinden para geldi�inde bu para hesab�n�za ge�emez yada siz kimseye para g�nderemez veya hesab�n�za para yat�ramazs�n�z bunlar� yapabilmeniz i�in 3. a�ama olan Kredi kart� ekleme k�sm�n� yapmal�s�n�z.�imdi 2. a�amada yap�lmas� gereken nedir;

Bu a�ama kolay bir a�amad�r ve yapman�z gereken sadece mailinize gelen aktivasyon linkine t�klayarak hesab�n�z� aktif hale getirmektir. B�ylece 2. a�ama bitmi� olacakt�r.

3.)Kredi Kart� Ekleme(Tam Verify Olma)

*** ��in en zor ve u�ra�t�r�c� k�sm� burdad�r. Bu a�amay� size 3 b�l�mde anlataca��m.

A-) Kredi Kart� ekleme

*** Kredi kart�n�z� eklemek i�in yapman�z gereken profil k�sm�n�za girip (Add Credit Card) k�sm�na t�klaman�zd�r. Kar��n�za ��kan formu a�a��daki �ekilde doldurmal�s�n�z.

---------------------------------------------------------------------------
-------
* First Name: Ad�n�z
---------------------------------------------------------------------------
-------
* Last Name: Soyad�n�z
---------------------------------------------------------------------------
-------
* Card Type: Kart T�r�n�z (Visa yada Mastercard)
---------------------------------------------------------------------------
-------
* Expiration Date: Son Kullanma Tarihi
---------------------------------------------------------------------------
-------
* Card Verification Number: Kart�n arkas�nda yazan say�n�n son 3 hanesi
---------------------------------------------------------------------------
-------
Adres bilgilerini ise a�a��da bulunan resimdeki gibi i�aretleyin ve kredi kart� eklemeyi bitirin.B-) (Expanded Use Number) Numaras�n� Alma

*** Kredi kart�n�z� ekle tu�una bast���n�z zaman size 1,95$ Hesab�n�za eklenecektir diyorlar. Fakat bunu eklemeleri i�in elinizde 4 Haneli bir Expanded us number olmal�.

*** Kredi kart� ekle tu�una bas�nca e�er kredi kart�n�za bakarsan�z 1,95$ l�k bir hesap kesimi olmu�tur ve bu kesim kredi kart�n�z�n onayland��� anlam�na gelir ve yapman�z gereken iki �ey vard�r.

--Birincisi kredi kart� ektrenizin gelmesini beklersiniz
--�kincisi ve daha g�zel olan e�er hesab�n�za online olarak bakabiliyorsan�z d�nem i�i harcamalar k�sm�na girip yurtd��� harcamalara bakars�n�z.

*** Her iki b�l�mdede ayn� �eyi yapacaks�n�z. E�er ekstre beklediyseniz ektrenizde paypal ile ilgili olan harcamay� bulacaks�n�z ve orada ��yle yazacak
(xxxxPaypal Expuse). ��te i�in en b�y�k an� burdad�r art�k sizin her zaman kullanmak zorunda oldu�unuz Expanded use number Yukar�da yazd���m (xxxxPaypal Expuse) k�sm�n�n ilk ba��nda xxxx ile ifade etti�im 4 haneli say�d�r yani bu sizin Expanded use number �n�zd�r.Bu rakam� bir yere kaydedin ve �imdi 3. a�amaya ge�in.

C-) Expanded use number � ald�ktan sonra bu a�ama �ok basittir.
Hesab�n�za girdi�inizde (Turkish-Unverified) yazan yeri yada Profilden kredi kart� k�sm�na gelerek Expanded use number � kullanacaks�n�z.Burda sizden istenen yere size verilen say�y� girecek ve art�k tam aktif hale gelmi� olacaks�n�z.

Not: Art�k tam �ye olmu� durumdas�n�z.Verify olduktan sonra sizden kestikleri 1,95$ � 2 g�n i�inde hesab�n�za yat�r�yorlar.
Bu andan sonra t�m i�lemleri yapma yetkisine sahip oluyorsunuz.
Hesab�n�za para yat�rma,para g�nderme,para alma gibi.
Yaln�z para al�rken (Accept/Decline) Olay� var yani biri size para g�nderdi�i zaman para direkt hesab�n�za ge�miyor �nce size kabul edip etmiyece�iniz soruluyor.Bunu (History) k�sm�na girerek y�netiyorsunuz t�m i�lemleriniz orda g�z�k�yor.Gelen paran�z kabul edilmemi� halde menude g�z�k�r sizde bunu hesaba ekletmek i�in hemen yandaki (Accept) tu�una basacaks�n�z. Bu tu�a bast�ktan sonra kar��n�za bir menu ��kacak ve orada s�rayla
---Add Credit Card---
---Add Bank Acount---

Bunlardan kredi kart�n�n yan�nda onay butonu g�zk�r yani sizin kredi kart�n�z�n sistemde kay�tl� oldu�unu belirtir.
Bank Acount k�sm�nda ise kutucu�un i�i bo�tur yani banka hesab�n�z�n sistemde olmad���n� belirtir. Sizde onun i�in Add Bank Acount k�sm�n�n �zerine t�klars�n�z ve kar��n�za ��kan yerde a�a��da yaz�l� olan k�sma t�klayacaks�n�z.

---Do not add bank acount but accept payment---

Yani banka kart� ekleme fakat �demeyi al anlam�na geliyor.Bunu yapt���n�z anda para art�k sizin kullan�m�n�za ait ve sizindir.

*** Burda banka hesab� ekliyememenizin nedeni. Paypal sadece Amerikan bankalar�na �deme yap�yor yani ekleme �ans�n�z yok ama bu �ok �nemli de�il paran�z� bankan�za �ekmek istiyorsan�z exchange sistemlerine girmektir.Burada paran�z� moneybookers hesab�na ge�irir ve oradanda bankan�za �ekebilirsiniz.
 

blackpegasus

Level 26
Fahri Üye
TM Üye
Katılım
8 Kas 2009
Konular
923
Mesajlar
22,837
Reaksiyon Skoru
1,467
Online Süresi
33m
Başarım Puanı
306
Yaş
25
MmoLira
8
DevLira
0
En İyi Cevap Puanı
0
Teşekkürler..
 

Şu an konuyu görüntüleyenler (Toplam : 1, Üye: 0, Misafir: 1)

Üst