Sitemize reklam vermek için [email protected] adresine mail atabilirsiniz
For Advertising Contact [email protected]


2001-2002 ÖĞretİm Yili Dİn KÜltÜrÜ Ve Ahlak Bİlgİsİ Dersİ I. DÖnem Ii. Yazili Sinavi

keten

Level 1
Üye
Katılım
16 Mar 2009
Konular
30
Mesajlar
30
Reaksiyon Skoru
0
Başarım Puanı
68
MmoLira
0
DevLira
0
En İyi Cevap Puanı
0
Ticaret - 0%
0   0   0
2001-2002 ÖĞRETÄ°M YILI DÄ°N KÜLTÜRÜ VE AHLAK BÄ°LGÄ°SÄ° DERSÄ° I. DÖNEM II. YAZILI SINAVI ÇALIŞMA SORULARIDIR.

1- Allah tarafından gönderilen Ä°lahî kitapların sonuncusu hangisidir?
* Kur' ân-ı Kerîm
2- Kur' ân- ı Kerîm hangi Peygambere gönderilmiştir?
* Hz. Muhammed (S.A.V)
3- " Peygamberimiz Hz. Muhammed S.A.V)'e Arapça olarak indirilen, mushaflarda yazılı, bize kadar güvenilir yol-
larla gelmiş,okunması ile ibadet edilen Ä°lahî Kelamdır" aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
* Kur' ân-ı Kerîm
4- Aşağıdakilerden hangisi Allâhü Teâlâ tarafından gönderilen Ä°lâhî Kitaplardan değildir?
ALLÂHÜ TEÂLÂ TARAFINDAN GÖNDERÄ°LEN Ä°LÂHÎ KÄ°TAPLAR:
* a) Tevrat b) Zebur c) Ä°ncil d) Kur'ân-ı Kerîm
5- " Tevrat" isimli Kutsal Kitap hangi Peygambere gönderilmiştir?
* Hz. Musa (A.S)
6- "Zebur" isimli Kutsal Kitap hangi Peygambere gönderilmiştir?
* Hz. Davud (A.S)
7- "Ä°ncil" isimli Kutsal Kitap hangi Peygambere gönderilmiştir?
* Hz. Ä°sa (A.S)
8- "Tevrat", "Zebur", "Ä°ncil"isimli Kutsal Kitaplar hangi kavme gönderilmişlerdir?
* Ä°sraîl Oğullarına
9- Hz. Muhammed (S.A.V)' e Kur'ân-ı Kerim'i getiren meleğin adı nedir?
* Cebrâîl (A.S)
10- Kur'ân-ı Kerîm Hz. Muhammed(S.A.V)' e hangi yolla indirilmiştir?
* Vahiy
11- Allâhü Teâlâ' nın emir ve yasaklarını çeşitli yollarla peygamberlerine bildirmesine ne denir?
* Vahiy
12- "Yaradan Rabbi'nin adıyle OKU! O insanı bir kan pıhtısından yarattı. OKU! Ä°nsana bilmediklerini öğreten ve ka-
lemle yazmayı da öğreten Rabbi'n Kerem sahibidir." Ayetleri size neyi hatırlatıyor?
* Ä°lk vahiy âyetleri
13- "Yaradan Rabbi'nin adıyle OKU! O insanı bir kan pıhtısından yarattı. OKU! Ä°nsana bilmediklerini öğreten ve ka-
lemle yazmayı da öğreten Rabbi'n Kerem sahibidir." Ayetleri hangi sûrenin hangi ayetleridir?
* Alak Sûresi 1-5
14- Hz. Muhammed (S.A.V)'in Kur'ân-ı Kerîm'in yazılmasında görevlendirdiği kişilere ne ad verilir?
* Vahiy Kâtibi
15- Kur'ân-ı Kerîm'in indirilmesi tam olarak ne kadar sürmüştür?
* 22 yıl 2 ay 22 gün
16- Kur'ân-ı Kerîm'in indirilmesi yaklaşık olarak ne kadar sürmüştür?
* 23 yıl
17- Kur'ân-ı Kerîm hangi miladi yılda indirilmeye başlanmıştır?
* M. 610
18- Kur'ân-ı Kerîm' in indirilişi hangi miladi yılda son bulmuştur?
* M. 632
19- Kur'ân-ı Kerîm indirilmeye başlandığında Hz. Muhammed(S.A.V) kaç yaşında idi?
* 40
20- Kur'ân-ı Kerîm hangi ayda indirilmeye başlanmıştır?
* Ramazan ayında
21- Kur'ân-ı Kerîm hangi Kutsal Gecede indirilmeye başlanmıştır?
* Kadir Gecesi
22- Aşağıdakilerden hangisi K.Kerîm'in indirilmeye başlandığı yer olarak yanlıştır?
* KUR'ÂN-I KERÎM' Ä°N Ä°NDÄ°RÄ°LMEYE BAŞLANDIĞI YER HAKKINDA BÄ°LGÄ°LER :
Şehir : Mekke Dağ: Nur Dağı Mağara: Hira Mağarası
23- " Cebrâîl (A.S) her yıl Ramazan ayı' nda Peygamberimiz (S.A.V)' e gelerek o zamana kadar indirilmiş olan
Kur'ân âyetlerini okur, Peygamberimiz(S.A.V) dinlerlerdi. Peygamberimiz(S.A.V) okur, Cebrâîl(A.S) dinlerdi."
Bu olaya ne ad verilir?
* Mukâbele
24- Kur'ân-ı Kerîm son şeklini ne zaman almıştır?
* Hz. Muhammed(S.A.V)'in sağlığında iken
25- Kur'ân-ı Kerîm'in Kitap haline getiriliş hangi Halife zamanında olmuştur?
26- Kur'ân-ı Kerîm' in iki kapak arasına alınması şekline ne ad verilir?
* Mushaf
27- Kur'ân-ı Kerîm'in Kitap haline getirilmesi için kurulan heyete kim başkanlık etmiştir?
* Hz. Zeyd b. Sâbit (R.A)
28- Kur'ân-ı Kerîm'in çoğaltılması hangi Halife zamanında olmuştur?
* Hz. Osman (R.A)
29- Kur'ân-ı Kerîm ilk defa kaç adet çoğaltılmıştır?
* 7
30- Kur'ân-ı Kerîm' de bulunan sûreleri oluşturan cümle yada cümle gruplarına ne ad verilir?
* Âyet
31- Kur'ân-ı Kerîm' de kaç âyet vardır?
* 6666
32- Kur'ân-ı Kerîm'de kaç Cüz vardır?
* 30
33- Kur'ân-ı Kerîm' de her Cüz kaç sayfadır?
* 20
34- Kur'ân-ı Kerîm' de kaç Sûre vardır?
* 114
35- Kur'ân-ı Kerîm' de başında "Bismil-lâhir-rahmânir-rahim" yani "Besmele" bulunmayan Sûre'nin adı nedir?
* Tevbe Sûresi => Diğer adı Berâe Sûresi dir.
36- Az yada çok âyetlerden meydana gelmiş K.Kerîm bölümlerine ne ad verilir?
* Sûre
37- Kur'ân-ı Kerîm' in ilk Sûresinin adı nedir?
* Fâtiha
38- Kur'ân-ı Kerîm'in son Sûresinin adı nedir?
* Nâs
39- Kur'ân-ı Kerîm'in en kısa Sûresinin adı nedir ve kaç ayettir?
* Kevser -3
40- Kur'ân-ı Kerîm'in en uzun Sûresinin adı nedir ve kaç ayettir?
* Bakara -286
41- Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in Kur'ân'ın kalbidir dediği Sûrenin adı nedir?
* Yâsîn Sûresi
42- Hz. Muhammed(S.A.V)'in Peygamberliğinin ilk yıllarında indirilen sûrelere ne ad verilir?
* Mekkî
43- Hz. Muhammed(S.A.V)'in Mekke'den Medine'ye hicretinden sonra indirilen sûrelere ne ad verilir?
* Medenî
44- K.Kerîm'deki Evren ile ilgili âyetlerin var oluşunun amacı nedir?
* Ä°nsanın Evren ile ilişkisi konusunda yol göstermek
45- "Biz Kur'ân'da insanlara her türlü mîsâli(örneği) gösterip açıkladık." Anlamındaki âyet , K.Kerîm'in hangi
özelliğini gösterir?
* Açıklayıcı
46- "Şüphesiz ben Cinleri ve Ä°nsanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım" anlamındaki ayet bize hangi me-
sajı verir?
* Cinlerin ve insanların yaratılış sebebi Allah'a kulluk etmektir.
47- Ä°nsanda bulunan iyi yada kötü huyların hepsine birden ne ad verilir?
* Ahlâk
48- Hz. Muhammed(S.A.V) kendisine bırakılan emanetlere asla ihanet etmemiştir. Mekkeliler O' nun bu özelli-
ğinden dolayı kendisine hangi lâkâbı vermişlerdir?
* Emîn
49- Başkalarının sahip oldukları şeyleri çekememe duygusuna ne ad verilir?
* Kıskançlık
50- Toplum halinde yaşayan insanların uyması gereken bazı kurallar vardır. Bu kurallara ne ad verilir?
* Görgü Kuralları
51- "Hac" nasıl bir ibadettir?
* Farz
52- Ä°badetler: Bedenle, Mal ile , ve de hem mal hemde beden ile yapılanlar olmak üzere 3' e ayrılırlar. "Hac" bun-
lardan hangisinin içerisine girer?
* Hem mal hemde beden ile
53- "Hac" ibadeti ne zaman farz kılınmıştır?
54- "Ä°badet etmek maksadıyla, belirlenmiş bir zamanda, ihrama girerek, Arafatta bir süre durmak,Ka'be'yi usunlüne
göre tavaf etmektir" bu tanım aşağıdakilerden hangisinin anlatımıdır?
* Hac
55- Hac ibadeti, K.Kerîm'in hangis sûresinin kaçıncı âyeti ile farz kılınmıştır?
* Âl-i Ä°mran-97
56- Hac ibadetini yerine getiren kişilere ne ad verilir?
* Hacı
57- Aşağıdakilerden hangisi Haccın farz olabilmesi için bir kimsede bulunması gereken şartlardan değildir?
* BÄ°R KÄ°MSEYE HACCIN FARZ OLABÄ°LMESÄ° Ä°ÇÄ°N GEREKEN ŞARTLAR:
a) Müslüman olmak b) Akıllı ve Ergenlik çağına girmiş olmak c)Hür olmak d) Sağlıklı olmak
e)Mâli imkanlarının yeterli olması f)Hac ibadetini yerine getirebilecek kadar zamanının olması
g) Yol güvenliğinin bulunması i)hac süresince bakmakla mükellef bulunduğu kişilerin geçimlerini temin etmiş
olmak. j)Kadınlar için yanında mahremi olan kişilerden birisinin bulunması
58- Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından değildir?
* HACCIN FARZLARI:
a) Ä°hrama girmek b) Arafat' ta vakfe yapmak c) Ka'be'yi tavaf etmek
59- Hac yada Umre yapmaya niyet eden kişilerin, diğer zamanlarda yapılması mübah olan bir kısım işleri yapmak-
tan bir süre uzak kalmasına ne denir?
* Ä°hram
60- Ä°hram a girilen yerlere ne ad verilir?
* Mikât
61- Ka'be' nin etrafında Haceru'l-Esved taşının bulunduğu yerden başlamak üzere bir(1)kere dönmeye ne ad verilir?
* Şavt
62- Ka'be' nin etrafında Haceru'l-Esved taşının bulunduğu yerden başlamak üzere bir(7)kere dönmeye ne ad verilir?
* Tavaf
63- Safa ile Merve Tepeleri arasında gidip gelme işine ne ad verilir?
* Sa'y
64- Safa ile Merve Tepeleri arasında gidip gelme işi kaç keredir?
* 7
65- Sa'y işi nereden başlar?
* Safa tepesinden
66- " Arafat' ta bir süre durmak" aşağıdakilerden hangisinin anlatımıdır?
* Vakfe
67- " Vakfe" ne zaman başlar?
* Arefe günü öğle vakti
68- "Vakfe" ne zaman sona erer?
* Bayramın I. Günü şafak sökünce
69- Yeryüzünde insanların ibadet etmesi için yapılan ilk mabet neresidir?
* Ka'be
70- Aşağıdakilerden hangisi Ka' be'nin diğer adıdır?
* KA'BE'NİN DİĞER ADLARI :
Beytu'l- Haram (Beyt-i Haram), Beytullah
71- Müslümanların Kıblesi neresidir?
* Ka'be
72- Hac' da Şeytan taşlama görevinin yapıldığı yer neresidir?
* Mina
73 Hac' da Kurban kesme görevinin yapıldığı yer neresidir?
* Mina
74- " Hac zamanı dışında ihrama girerek Ka'be'yi tavaf etme ve Safa ile Merve tepeleri arasında Sa'y yapmaktan
ibarettir" bu anlatım aşağıdakilerden hangisinin anlatımıdır?
* Umre
75- "Umre" nasıl bir ibadettir?
* Sünnet
76- Peygamberimiz (S.A.V)'in Türbesi nerededir?
* Medine
77- Peygamberimiz (S.A.V)'in mezarının bulunduğu yere ne ad verilir?
* Ravzatü'l Mutahhare
78- Yeryüzünde Ka'be'den sonra ki en Kutsal mescid neresidir?
* Mescid-i Nebî
79- Mescid-i Nebî nerededir?
* Medine
80- "Ä°badet ekmek maksadıyla, belirli bir vakitte belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne göre boğazlamak yada bu
şekilde boğazlanan hayvan" aşağıdakilerden hangisinin anlatımıdır?
* Kurban
81- "Kurban kesmek" nasıl bir ibadettir?
* Vâcip
82- Aşağıdakilerden hangisi kurban kesmek isteyen kişide aranan şartlardan değildir?
* KURBAN KESECEK KİŞİDE ARANAN ŞARTLAR :
a) Müslüman olmak b) Akıllı ve Ergenlik çağına girmiş olmak c) Mukîm olmak(Yolcu olmamak)
d)Belirli bir mâli güze sahip olmak e) Hür olmak
83- Kurban kesmenin vakti ne zamandır?
* Bayramın I. II. III. günü
84- Hz. Muhammed (S.A.V)'in Mekke' den Medine' ye hicretinde sonra yaptırdığı mescidin adı nedir?
* Mescid-i Nebî
85- Rüyasında oğlunu kurban etmesi istenen peygamber hangisidir?
* Hz. Ä°brahim(A.S)
86- Kesilen kurbanın sonucunda insandan Allah' a ulaşan nedir?
* Takvâ
87- Kurban kesmeden önce hangi sözcük söylenir?
* Bismil-lâhi Allâhü Ekber
88- Hz. Hacer'in su aramak maksadıyla koştuğu tepeler hangisidir?
* Safâ ve Merve
89- "Yüzünü Mescid-i Haram' a çevir.Nerede olursanız yüzlerinizi o tarafa çevirin" âyeti neyi belirtir?
* Kıble Ka'be'dir
90- Aşağıdakilerden hangisi ihramlı bir kişiye yasak olan işlerden (değil)dir?
* İHRAMLI OLAN KİŞİYE YASAK OLAN İŞLER:
a) Cinsi münasebette bulunmak b)Normal zamanlarda yapılması haram olan şeyler c) Kavga etmek
d) Kara hayvanı avlamak e) Av hayvanının bulunduğu yeri avcıya göstermek f) Av etini yemek
g) Bedene yada elbiseye koku sürünmek h) Tırnak kesmek i) erkeklerin dikişli elbise giymeleri
j) Vücuttan kıl koparmak k) Tıraş olmak l) Harem hudutları dahilindeki ağaçları, otları, bitkileri kesmek
yada koparmak
91- Aşağıdakilerden hangisi kurban edilebilecek hayvanlardan değildir?
* KURBAN EDÄ°LEBÄ°LECEK HAYVANLAR :
Deve , Sığır cinsi hayvanlar, Koyun , Keçi
KURBAN EDÄ°LEMÄ°YECEK HAYVANLAR :
Horoz, Tavuk, Tavşan, Kaz, Ördek, Hindi gibi hayvanlar
92- Aşağıdakilerden hangisi bir hayvanın kurban edilmesine zarar verebilecek özürlerdendir?
* HAYVANIN KURBAN EDÄ°LMESÄ°NE ZARAR VERECEK ÖZÜRLER :
a) Bir yada iki gözünün kör olması b)Dişlerinin çoğunun dökülmüş olması c)Kulaklarının kesilmiş olması
d) Boynuzlarından bir yada ikisininde kökünden kırılmış olması e)Doğuştan kulak yada kuyruğunun bulunma-
ması f) Kulak yada kuyruğunun yarısından çoğunun koparılmış olması g)Kemiklerinin içinde iliği kalmamış
ölçüde zayıf olması h)Sakat ayağı ile yere basıp yürüyemeyecek derecede topal olması i)Açık bir şekilde has-
ta olması..
93- Aşağıdakilerden hangisi hayvanın kurban edilmesinde özür teşkil etmez?
* HAYVANIN KURBAN EDÄ°LMESÄ°NE ZARAR VERMEYECEK ÖZÜRLER :
a) Şaşı olması b) Deli olması c) Boynuzlu yada boynuzsuz olması d)Boynuzunun biraz kırık olması
e)Kulağının delik olması f) Kulağının enine yırtılmış olması g) Kulağının ucunun kesik olması
h)Kulağının sarkık olması i)Dişlerinin azının dökülmüş olması
94- Kurban edilecek Koyun yada Keçinin kaç yaşında olması gerekir?
* 1
95- Kurban edilecek olan Devenin kaç yaşında olması gerekir?
* 5
96- Kurban edilecek Sığır cinsi hayvanların kaç yaşında olmaları gerekir?
* 2
97- " Şu işim şöyle olursa kurban keseceğim" diyen bir kişiye kurban kesmek vâcip olur. Bu kurbana ne ad verilir?
* Adak Kurbanı
98- Yeni doğan bir çocuk için, Allâhü Teâlâ' ya karşı bir şükran ifadesi olmak üzere kesilen kurbana ne ad verilir?
* Akîka
2001-2002 ÖĞRETÄ°M YILI DÄ°N KÜLTÜRÜ VE AHLAK BÄ°LGÄ°SÄ° DERSÄ° I. DÖNEM II. YAZILI SINAVI ÇALIŞMA SORULARIDIR. (6. SINIFLAR)

1- "Ä°badet etmek niyetiyle yüzü,kolları ve ayakları temiz su ile yıkamak ve başı meshetmektir" aşağıdakilerden hangi-
sinin anlatımıdır?
* Abdest
2- Aşağıdakilerden hangisi "abdest"in farzlarından değildir?
* a) Yüzü bir kere yıkamak b) Elleri dirseklerle birlikte bir kere yıkamak c) Başın ¼ ini mesh etmek
d)Ayakları topuklarla birlikte yıkamak
3- Abdestsiz olarak neler yapamayız?
* ABDESTSİZ OLARAK YAPAMIYACAĞIMIZ ŞEYLER :
a) (Hiçbir şekilde) Namaz kılamayız.
b) Tilâvet secdesi yapamayız.
c) Ka'be' yi tavaf edemeyiz.
4- Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozar?
* ABDESTÄ° BOZAN HALLER :
a) Bedenden (Tükrük, Sümük, Gözyaşı haricinde) herhangi birşeyin çıkması. b) Sarhoş olmak. c) Bayılmak.
d) Uyumak e) Namazda iken kendisi duyacak şekilde gülmek.
5- "Abdest" in farzı kaçtır?
* 4
6- Guslün( Boy abdesti) farzı kaçtır?
* 3
7- Aşağıdakilerden hangisi "Gusl"ün farzlarından değildir?
* GUSLÜN FARZLARI :
a) Ağza (Dolu-Dolu) su vermek b) Burna (Dolu-Dolu) su vermek c) Bütün bedeni (hiç kuru yer kalmayacak
bir şekilde) yıkamak.
8- Aşağıdakilerden hangisi Gusl (Boy abdesti) abdesti alması gereken kişinin yapamayacağı şeylerdendir?
* GUSÜL ABDESTÄ° ALMASI GEREKEN KİŞİNÄ°N YAPAMAYACAĞI ŞEYLER :
a) Namaz kılamaz. b) Kur'ân okuyamaz, Kur'ân'a yada içinde Kur'ân ayetleri bulunan bir sayfaya dokunamaz.
c) Camiye giremez. d) Tilâvet Secdesi yapamaz. e) Ka'be'yi tavaf edemez.
9- "Teyemmüm"ün farzı kaçtır?
* 2
10- Aşağıdakilerden hangisi Namazın Dışındaki şart(Farz)larından değildir?
* NAMAZIN DIŞINDAKİ FARZLAR ( NAMAZA HAZIRLIK ŞARTLARI ) :
a) Hadesten Taharet b) Necasetten Taharet c) Setr-i Avret d)Vakit e) Ä°stikbâl-i Kıble f) Niyet
11- " Namaz Abdesti yada Gusül Abdesti almak" aşağıdakilerden hangisinin anlatımıdır?
* Hadesten Taharet
12- "Bedenimizin, elbisemizin ve namaz kılacağımız yerin, namaz kılmamıza engel olabilecek pisliklerden temizlen-
mesi." Aşağıdakilerden hangisinin anlatımıdır?
* Necasetten Taharet
13- " Erkeklerin göbeklerinden diz kapaklarının altına kadar olan kısmı, kadınların da el, yüz ve ayaklarının dışında
bütün bedenlerini kapatacak şekilde giyinmeleri" aşağıdakilerden hangisinin anlatımıdır?
* Setr-i Avret
14- " Kılınacak olan namazın zamanının girmiş olması" aşağıdakilerden hangisinin anlatımıdır?
* Vakit
15- " Namaz kılmak için Ka'be'ye karşı yönelmek" aşağıdakilerden hangisinin anlatımıdır?
* Ä°stikbâl-i Kıble
16- "Hangi namazı kılacağımıza karar vererek, belirtmek" aşağıdakilerden hangisinin anlatımıdır?
* Niyet
17- Aşağıdakilerden hangisi Namazın Ä°çindeki farzlarından değildir?
* NAMAZIN Ä°ÇÄ°NDEKÄ° FARZLAR ( NAMAZIN KILINIŞ ŞARTLARI ):
a) Ä°ftitah (Başlama) Tekbiri b) Kıyam c) Kıraat d) Rukü' e) Secde f) Kâde-i Âhire (Son Oturuş)

18- " Namaza "Allâhü Ekber" diyerek başlamak" aşağıdakilerden hangisinin anlatımıdır?
* Ä°ftitah Tekbiri
19- " Namazda ayakta durmak" aşağıdakilerden hangisinin anlatımıdır?
* Kıyam
20- " Namazda Kur'ân'dan yeteri kadar ayet veya sûre okumak" aşağıdakilerden hangisinin anlatımıdır?
* Kıraat
21- " Namazda iken "Kıyam"dan sonra ellerle dizleri kavrayıp baş ve sırtı aynı hizaya gelecek şekilde dizleri bükme-
den eğilmek" aşağıdakilerden hangisinin anlatımıdır?
* Rukü'
22- " Namazda "Rukü'.." dan sonra ayakları yerden kaldırmadan alnı ve burnu yere koymak" aşağıdakilerden hangi-
sinin anlatımıdır?
* Secde
23- "Namazda iken iki ayağı, iki dizi, iki eli, alnı ve burnu yere koymak" aşağıdakilerden hangisinin anlatımıdır?
* Secde
24- Namazın her Rek'atinde kaç secde vardır?
* 2
25- Namazın Farzlarından birisini unutarak geciktirdiğimizde yada vâciplerinden birisini terkettiğimizde ne yaparız?
* Sehiv (Yanılma) Secdesi
26- Kur'ân-ı Kerîm'de var olan 14 tane Secde Âyetinden birisi okunduğunda okuyan yada dinleyenin yapması gere-
ken Secdeye ne ad verilir?
* Tilâvet (okuma) Secdesi
27- " Kendisine has özel kelimelerle müslümanları namaza çağırmak" aşağıdakilerden hangisinin anlatımıdır?
* Ezan
28- Ezan ilk defa nerede okunmuştur?
* Medine'de
29- Ezan ilk defa ne zaman okunmuştur?
* Hicretin I. Yılından sonra
30- Ezanı ilk defa kim okumuştur?
* Hz. Bilâl-i Habeşî
31- Câmilerde ezan okuyan kişiye ne denir?
* Müezzin
32- Câmilerde ezan okunan yere ne ad verilir?
* Minâre
33- Hem namaz vaktinin girdiği, hem de Allâhü Teâlâ' nın büyüklüğ ve Hz. Muhammed (S.A.V)' in O'nun elçisi
olduğu, ayrıca Kurtuluşun namazda olduğu ne ile ilan edilerek duyurulmuş olur?
* Ezan
34- Farz olan vakit namazları kılınmadan önce okunan ezana ne ad verilir?
* Kâmet ( Ä°kâmet)
35- " Sübhâne Rabbiye'l - Azîm" namazın hangi bölümünde okunur?
* Rukü'
36- "Sübhâne Rabbiye'l - A'lâ" namazın hangi bölümünde okunur?
* Secde
37- "Fâtiha Sûresi" namazın hangi bölümünde okunur?
* Kıyam
38- " Ettehıyyâtü" duası namazın hangi bölümünde okunur?
* Kâde-i Âhire (Son Oturuş)
39- " Allâhümme Salli, Allâhümme Bârik, Rabbenâ âtina, Rabbenağfirli" duaları nazın hangi bölümünde okunur?
* Kâde-i Âhire (Son Oturuş)
40- Namazda iken " Esselâmü aleyküm ve rahmetullah" ne zaman söylenir?
* Namazın bitirilişi
41- Namazda iken " Semiallâhü limen hamideh" ne zaman söylenir?
* Rukü' dan kalkarken
42- Namazda iken " Rabbenâ lekel-hamd" nerede söylenir?
* Rukü' dan sonra ayakta
43- Namaza başlarken, Rukü'a giderken, Secde'ye giderken hangi sözcük söylenir?
* Allâhü Ekber
44- " Es-Salatü hayrun minen-nevm" sözcüğü hangi ezanda söylenir?
* Sabah Namazı Ezanında
45- Bir kimsenin cemaatle kılmış olduğu namaz, evinde yada başka bir yerde tek başına kılmış olduğu namazdan
ne kadar daha faziletlidir?
* 25 derece
46- Birden fazla müslümanın bir araya gelerek beraberce namaz kılmalarına ne ad verilir?
* Cemaatle Namaz
47- Ä°slâm Dini'ne göre bir kişinin yolcu sayılabilmesi için bulunduğu ( ikamet ettiği) yerden ne kadarlık bir mesafe-
ye gitmesi gerekir?
48- Aşağıdakilerden hangisi vakit ( 5 vakit) namazlarından değildir?
* VAKÄ°T NAMAZLARI :
a) Sabah b) Öğle c) Ä°kindi d) Akşam e) Yatsı
49- Sabah Namazı nasıl bir namazdır?
* Farz
50- Sabah Namazı kaç rek'attir?
* 4
51- Öğle Namazı nasıl bir namazdır?
* Farz
52- Öğle Namazı kaç rek'attir?
* 10
53- İkindi Namazı nsıl bir namazdır?
* Farz
54- Ä°kindi Namazı kaç rek'attir?
* 8
55- Akşam Namazı nasıl bir namazdır?
* Farz
56- Akşam Namazı kaç rek'attir?
* 5
57- Yatsı Namazı nasıl bir namazdır?
* Farz
58- Yatsı Namazı kaç rek'attir?
* 10
59 Vitir Namazı nasıl bir namazdır?
* Vâcip
60- Vitir Namazı kaç rek'attir?
* 3
61- "Kunut Duaları" hangi namazda okunur?
* Vitir Namazında
62- "Kunut Duaları" Vitir Namazının kaçıncı rek'atinde okunur?
* 3.
63- Farzından sonra "sünnet namaz" kılınmayan namazlar aşağıdakilerden hangisidir?
* FARZIN SONRA SÜNNET NAMAZ KILINMAYAN NAMAZLAR :
Sabah ve Ä°kindi
64- Farzından önce "sünnet namaz" kılınmayan namaz hangisidir?
* Akşam
65- Vitir Namazı ne zaman kılınır?
* Yatsı Namazından sonra
66- Cuma Namazı nasıl bir namazdır?
* Farz
67- Cuma Namazı kaç rek'attir?
* 10
68- Teravih Namazı nasıl bir namazdır?
* Sünneti Müekkede
69- Teravih Namazı kaç rek'attir?
* 20
70- Ramazan Ayı'nda Yatsı Namazı'ndan sonra, Vitir Namazından önce kılınan namaz hangisidir?
* Teravih
71- Farzından önce imamın "Minber"e çıkarak müslümanları bilgilendirmek amacıyla "Hutbe" okuduğu namaz
hangisidir?
* Cuma Namazı
72- Camilerde imamın namaz kıldırdığı yere ne ad verilir?
* Mihrab
73- Camilerde imamın hutbe okumak için çıktığı yüksek yere ne ad verilir?
* Minber
74- Camilerde müslümanlara dînî nasihat(öğüt)lerde bulunacak kişinin çıkmış olduğu yere ne ad verilir?
* Kürsî
75- Camilerde müslümanlara dînî nasihat( öğüt)lerde bulunan kişiye ne ad verilir?
* Vâiz
76- İslam dininde namaz kıldıran kişilere ne ad verilir?
* Ä°mam
77- Bayram Namazları nasıl namazlardır?
* Vâcip
78- Bayram Namazları kaç rek'attir?
* 2
79- Rukü' , Secde ve Oturuşu olmayan namaz hangisidir?
* Cenâze
80- Cenâze Namazı nasıl bir namazdır?
* Farz-ı Kifâye
Farz-ı Kifâye : Birkaç müslümanın yapmasıyla diğer müslümanların üzerinden düşen farz demektir.
81- Farz ve Vâcip namazların dışında sadece Allâhü Teâlâ'nın rızasını kazanmak amacıyla kılınan namazlara ne ad
verilir?
* Nâfile Namaz
82- Aşağıdakilerden hangisi Nafile Namazlardan değildir?
* NAFÄ°LE NAMAZLAR :
a) Teheccüd Namazı b) Kuşluk Namazı c) Tahiyyatü'l- Mescid Namazı d) Yolculuk Namazı
e) Gusül ve Abdestten sonra kılınan namaz f) Tesbih Namazı g) Hacet Namazı h) Ä°stihâre Namazı
i) Yağmur Duası Namazı j)Ay Ve Güneş tutulmalarında kılınan Namaz k) Tevbe Namazı
l) İdam edilecek kişinin kıldığı Namaz
83- Peygamberimiz (S.A.V)'in " Dinin Direği" olarak ifade ettiği ibadet hangisidir?
* Namaz
84- " Ağzımıza ve burnumuza su verip bütün vücudumuzu yıkamak" hangi ibadetin farzlarıdır?
* Gusül
85- Su bulunmadığında veya bulunupta kullanma imkanı olmadığında ibadet etmek için ne yapılır?
* Teyemmüm abdesti alınır.
86- Müslümanların haftada bir kere cemaatle kıldıkları namazın adı nedir?
* Cuma Namazı
87- Ä°slam Dinine göre zengin sayılan bir müslümanın malının yada parasının 1/40 (kırkta bir) ini her yıl yoksullara
vermesine ne denir?
* Zekat
88- Zekat verme nasıl bir ibadettir?
* Farz
89- Zekat kimlere verilir?
* ZEKAT VERÄ°LECEK KÄ°MSELER :
a) Fakirlere b) Miskinlere c) Zekat Memurlarına d) Kalbi Ä°slam'a ısındırılmak istenenlere e) Kölelere
f) Borçlulara g) Allah yolunda olanlara h) Yolculara
90- Kimlere Zekat verilmez?
* ZEKAT VERÄ°LEMÄ°YECEK OLANLAR :
a) Zenginlere b)Bakmakla yükümlü olduklarımıza c)Müslümanlara karşı savaşanlara d) Dinsizlere
e) Ä°slam Dini'nden çıkanlara
BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞUMUZ KİŞİLER:
Anne- Baba, Eşimiz ve Çocuklarımız, Torunlar, Dedeler- Nineler
91- Aşağıdakilerden hangisi zekat veremez?
* ZEKAT VERECEK KİŞİDE ARANAN ŞARTLAR:
a) Müslüman olmak b) Hür olmak c) Akıllı ve Ergenlik yaşına girmiş olmak d) Zengin olmak
92- Aşağıdakilerden hangisinden zekat verilmez?
* ZEKAT VERÄ°LECEK MALLAR :
a) Para b) Altın, Gümüş, diğer madenler, mücevherler c) Sığır Cinsi hayvanlar, Koyun, Keçi gibi
hayvanlar d) Ticaret malları
Not: Temel Ä°htiyaç olan mal ve eşyalardan zekat verilmez.
93- Aşağıdakilerden hangisi günümüz yardımlaşma kurumlarından değildir?
* GÜNÜMÜZ YARDIMLAŞMA KURUMLARIMIZ :
a) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı b)Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
c) Kızılay
94- Ä°nsanın yaratılışına bir şükür olmak üzere sevap kazanmak için ramazan Ayı'nda fakirlere verilen sadakanın adı
nedir?
* Fıtır Sadakası veya Fitre
95- Fıtır Sadakası nasıl bir sadakadır?
96- Fıtır Sadakası ne zaman vacip kılınmıştır?
* Hicretin II.yılında Oruç ile beraber
97- Aşağıdakilerden hangisi Münafıklığın(riyakarlık-ikiyüzlülük) belirtilerindendir?
* MÜNAFIKLIĞIN ALAMETLERÄ° (BELÄ°RTÄ°LERÄ°-İŞARETLERÄ°) :
a) Konuştuğunda yalan söylemek b) Verdiği sözde durmamak c) Emanete ihanet etmek
98- Başkalarını aldatmak amacıyla,bilerek ve gerçeğe aykırı olarak söylenen söze ne denir?
* Yalan
99- Başkalarını aldatmak amacıyla yapılan düzen ve oyuna ne denir?
* Hile
100- Aynı kara parçası üzerinde yaşayan, aralarında dil,duygu, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğuna
ne denir?
* Millet
101- Bağımsız olan bir milletin nesi vardır?
* Bayrağı ve Milli marşı
102- Allah ve Vatan uğrunda savaşıp ölenlere ne ad verilir?
* Şehit
103 Allah ve Vatan uğrunda savaşıp sağ olarak geri dönenlere ne ad verilir?
* Gazi
104- Askerlik yapmak her Türk genci için nasıl bir duygudur?
* Vatan borcudur
105- "Yurtta Sulh(Barış), Cihanda( Dünyada) sulh" ilkesi aşağıdaki kişilerden hangisine aittir?
* Mustafa Kemal Atatürk
106- " Ä°slam" kelimesi Türkçe' de ne anlama gelir?
* Barış
107- Bir milletin bağımsızlığının simgesi olan, renk ve biçimle özleştirilmiş, aynı zamanda kutsal olarak kabul
edilmiş değerlerden birisi olan şey nedir?
* Bayrak
108- Bir milletin bağımsızlığının sözlerle ifade edilmesi ne ile olur?
* Milli marş
109- Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu kara parçasına ne denir?
* Vatan
110- Milli marşımızın yazarı kimdir?
* Mehmet Akif Ersoy
111- Bir müslümanın zekat verebilecek duruma gelmesi için ne yapması gerekir?
* Çok çalışması
112- Ülkemizde yoksul vatandaşlarımıza para ve gıda yardımı yapan kurumumuz hangisidir?
* Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
113- Ülkemizdeki kimsesiz çocuklara ve yaşlılara barınma imkanı sağlayan, onların giyim, gıda, tedavi gibi ihtiyaç-
larını karşılayan kurumumuz hangisidir?
* Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
114- Ülkemizde, deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerde vatandaşlarımıza yardım eden kuruluşumuz hangisidir?
* Kızılay
115- Ezan ile Kamet arasında ne fark vardır?
* Kad kâmetis-Salât
116- Birlikte(Cemaatle) kılınan namazlar.........
* Birlikte yaşama ve dayanışma bilincini geliştirir.
117- Namazın 5 ayrı vakitte kılınması bize.................
* Zamanı iyi kullanmayı öğretirDENÄ°ZLÄ° MERKEZ Ä°LKÖĞRETÄ°M OKULU 2001-2002 ÖĞRETÄ°M YILI DÄ°N KÜLTÜRÜ VE AHLAK BÄ°LGÄ°SÄ° DERSÄ° I. DÖNEM II. YAZILI SINAVI SORULARIDIR. 
Üst