Sitemize reklam vermek için [email protected] adresine mail atabilirsiniz
For Advertising Contact [email protected]


Melek Înanci

keten

Level 1
Üye
Katılım
16 Mar 2009
Konular
30
Mesajlar
30
Reaksiyon Skoru
0
Başarım Puanı
68
MmoLira
0
DevLira
0
En İyi Cevap Puanı
0
Ticaret - 0%
0   0   0
MELEK ÎNANCI

Meleklere iman, Ä°slâm inancının önemli bir yapı taşını oluşturur. Çünkü, vahyi getiren , Allah’ın (c.) emir ,yasak ve tavsiyelerini ulaştıran onlardır. Onları kabul etmemek Allah, kitap, peygamber , ahiret , kader inancını reddetmek demektir. Çünkü onların var ve doğru olduğunu, Peygamberlere melekler bildirmiştir. Melekler, nurdan yaratılmış.(1) Allah’ın emir ve yasaklarından sorumlu olmayan manevi varlıklardır. Şeytanın onlar üzerinde herhangi bir etkisi olamaz. Cinsiyetleri yoktur, dişi gibi algılanmaları yanlıştır. Yüce Allah şöyle buyurur: “Onlar Rahmanın kulları olan melekleri dişi sanıyorlar. Onların yaratılışında hazır mı bulundular? Bu hususta şahitlikleri yazılacak ve sorguya çekilecekler.”(2) Doğmaz ve doğurmazlar. Allah dilediğinde dilediği kadar yaratır. Yiyip içmeye de ihtiyaçları yoktur. Yaratıcıya isyan etmezler, çünkü itaat için yaratılmışlardır. Nasıl olduğunu bilmediğimiz “kanatları” vardır. (3) Allah’ın emirlerini, Peygamberlere ve salih kullara , vahiy, ilham ve sadık rüyalarla bildirirler. Boyutları farklı farklıdır. Peygamberimiz (a.),Cebrail’i (a.) gerçek şekliyle görmüştür. “...(Cebrail a. ) Hemen kendi asli şekline girip doğruldu. İşte o zaman, kendisi en yüce bir ufukta idi...”(4) Cebrail’i (a.), Hz Meryem’e bir insan şeklinde görülmesi gibi, değişik şekillerde de görülmüşlerdir.(5) Korku, üzüntü, yorgunluk, büyüme, ihtiyarlama ... gibi sıfatlar melekler için söz konusu değildir. Kendilerine ait arzu ve istekleri yoktur .

Melekler iki gruptur ;
1-Ä°lliyyun / Mukarrebûn: Yüce Allah’a ibadet ve tesbih ederler. “Bizim her birimiz için bilinen bir makam vardır. Şüphesiz biz, orada sıra sıra dururuz ve şüphesiz Allah’ı tesbih ederiz.” (6)

2-Müdebbirât : Evrenin işleyişinden sorumludurlar. “İş düzenleyenler hakkı için”, “İş taksim eden meleklere andolsun”(7)

Kur’an-ı Kerim’de meleklerin görevleri kısaca şöyle bildirilmiştir; 1- Mü’minlere, düşmanlarına karşı yardım ederler. Bedir Savaşı öncesi Resûlullah(a), arkadaşlarının azlığını, Mekkeli müşriklerin çokluğunu görünce, “Allah’ım, bana verdiğin sözü yerine getir. Allah’ım bu cemaatı yok edersen artık yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak. ’’ diye sürekli dua ediyordu .Bunun üzerine, şu ayetler inmiştir: “ Hatırlayın ki, siz Rabbinizden yardım istiyordunuz . Buna karşılık olarak O , “ Ben size meleklerden peşpeşe gelen bin tanesi (3000 melek) ile yardım edeceğim.” diyerek duanızı kabul buyurdu.” (8)

2- Dünya hayatında, Allah’a inanmayanlara verilen ilahi cezaları uygularlar. “Biz ondan sonra , onun milletini helâk etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helâkı sadece bir tek sayhadan (Cebrail (a.) çıkardığı dehşetli sesten) başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bir anda sönüverdi.” (9) Hz.Ä°brahim’e (a) gelen insan şeklindeki melekler “...Dediler ki korkma, çünkü biz meleğiz. Lût kavmine (üzerlerine çamurdan taş yağdırmak için) gönderildik..”(10)


3- Ä°nsanların hidayete ermeleri için dua ederler. “...Melekler de Rablerini hamd ile tesbih ediyorlar ve yerdekilerin günahlarının affedilmesi için dua ediyorlar. Ä°yi bilin ki Allah, çok bağışlayan, çok esirgeyendir.”(11)

4- Ä°nsanların yapmış oldukları sevap ve günahları kaydederler. “Evet ! Gerçek o ki : Israrla dini yalanlıyorsunuz. Şunu iyi bilin ki üzerinizde muhafızlık eden değerli katipler (Kirâmen-Kâtibin) vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilir ve yazar.” (12)
-MELEK ÎNANCI-5-Yüce Allah’ın, emir, yasak ve öğütlerini seçtiği kullarına bildirmekle görevlidirler. “ Allah, melekleri kullarından dilediği kimseye kendinden bir vahiy ile, “ Benden başka tanrı olmadığına dair (kullarımı) uyarın ve benden korkun.” diye gönderir.” (13)

6- Ölüm anında melekler, mü’minleri cesaretlendirip teselli eder ve cennetle müjdelerler. “Şüphesiz Rabbim Allah’tır” deyip, sonra dosdoğru yolda yürüyenlerin üzerine melekler iner. Onlara, “Korkmayın üzülmeyin, size söz verilen cennetle sevinin !”derler.Biz dünya hayatında da, ahirette de sizin dostlarınızız. Gafur ve rahim olan Allah’ın ikramı olarak, canlarınızın çektiği ve istediğiniz her şey sizindir.” (14)

Cebrail kelimesi, Allah’ın kudreti anlamına gelir. Bütün meleklerin üstündedir. Kur’anı Kerim’de, karşı konulamayan müthiş bir güce, üstün bir akla, kesin bilgilere sahip olarak nitelenen, “arşın sahibi Yüce Allah nezdinde” çok itibarlı bir konumda olan ve tüm meleklerin kendisine itaat ettiği şerefli elçi Cebrail’in (a.), Kur’ân’ı Kerim’ de geçen isimleri; Rûhul-Emin, Rûh, Rûhul-Kuds ,Cibril ve Resûl olmak üzere beş tanedir .

1- “Onu (Kur’an-ı Kerimi) Rûhul-emin uyarıcılardan olasın diye apaçık arap diliyle senin kalbine indirmiştir.”(15) 2- “...Rabbilerinin izniyle melekler ve ruh (cebrail) yere iner.” (16)
3-“...Meryem oğlu Ä°sa’ya açık mucizeler verdik,kendisini Rûhu’l Kuds ile güçlendirdik”. (17)
4-“...Eğer peygambere karşı birbirinize arka verirseniz , şüphesiz ki onun dostu ve yardımcısı Allah , Cibril ve mü’minlerin iyileridir. Bunların ardından melekler de ona yardımcıdır.”(18) 5- “...Muhakkak ki O (Kur’an ) , değerli bir resulün (Cebrail’in ) sözüdür.”. (19)

Cebrail (a.s.), Peygamberlere Allah’ın vahyini getirmenin yanında, gök ehline Allah’ın emrini duyurur.(20)

Kur’anı-ı Kerim’de, Mikâil’in’in (a) ismi “Zira kim, Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail’e ve Mikâil’e düşman olursa bilsin ki Allah da inkarcı kafirlerin düşmanıdır.” (21)ayetinde geçmektedir. Evrende meydana gelecek tüm olayların idaresi Mikâil’e (a.) verilmiştir. Tabiat olaylarını idare etmek, yağmur yağdırmak, rüzgar estirmek, tüm canlıların rızıklarını Allah’tan aldığı emir doğrultusunda tayin etmek ...onun görevleridir.

Ölüm Meleği / Azrail (a.)’de “De ki ; Size vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak , sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.” (22 ) ayetinde, melek’ül- mevt/ölüm meleği olarak geçer. “ ...Size koruyucu (melekler ) gönderir. Nihayet birinize ölüm geldi mi elçilerimiz (can almakla görevli melekler) onun canın alırlar. Onlar asla (görevlerini yapmaktan) geri kalmazlar.”(23) ayetiyle, Azrail’in (a.) pek çok yardımcısı olduğu anlaşılır. Ölüm melekleri, günahtan sakınan mü’minlerin ruhlarını alırken “...Selam üzerinize olsun. Yapmış olduğunuz (iyi) işlere karşılık cennete girin.” (24) diyerek şefkât ve nezaketle davranırken, gerçekte dine inanmayan münafıkların “ yüzlerine ve sırtlarına vurarak” (25) sert ve katı bir şekilde ruhlarını alırlar....Gözlerim müebbette;Günü gelir elbette...
Gelir, Melek nöbette,Safa geldi hoş geldi.

N.F.KISAKÜREK


Sur Meleği/ Ä°srafil (a.) ‘ın ismi, Hadis-i Şeriflerde bildirilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.v.) gece namaza kalktıktan sonra “Ey Allah’ım, Cebrail, Mikâil ve Ä°srafil’in Rabbi, göklerin ve yerin yaratıcısı, gaybı ve şehadet alemini bilen .Sen kullarının arasındaki ihtilaflar hakkında hüküm sahibisin. Beni izninle ihtilaf edilen şeylerde hakka kavuştur. Sen dilediğini dosdoğru olan yola ulaştırırsın.”(26) diye dua ederdi. Ä°srafil(a) Kıyamet günü geldiğinde nasıl olduğunu bilemediğimiz Sûr’a, üfleyerek kıyametin kopmasını başlatmakla görevlidir. Buna Nefha-i Ûlâ ( Ä°lk üfleyiş) denir. Sûr’â diğer bir üfleyişiyle canlıların dirilmesini ve sonsuz olan ahiret hayatının başlamasını sağlar ki buna da Nefha-i Sâniye (ikinci üfleyiş) denir. Levh-i Mahfuzda yazılı olan Allah’ın iradelerini okumak ve bu ifadelerin yerine getirilmesiyle görevli olan mukarreb meleklere bildirmek de Ä°srâfil’in (a) görevlerindendir.
Cennet meleklerine “Rıdvan”, Cehennemde görevli olanlara “Zebaniye”, Arşı taşıyanlarına “ Hamele-i Arş”, insanları koruyanlarına “Hafaza/Muakkibe”, günah ve sevapları kaydedenlere “ Kirâmen-Kâtibin”, kabirde insanlara soru sormakla görevli olanlara “Münker-Nekir” denir.
Nasıl şeytanlar insana korku, tedirginlik, günah işleme fikri, huzursuzluk, vesvese verirlerse, Meleklerde huzur, ibadet etme isteği, manevi güzelliğe ve iyiliğe teşvik düşüncesi veririler.

MELEK Ä°NANCI KAYNAK

Sahihi Müslim- Kitabuz-Zühd 5314
Zuhruf (43/19)
Fâtır ( 35/1)
Necm ( 53 / 6-7)
Meryem ( 19 / 17)
Sâffât ( 37 / 164-166)
Nâziat ( 79/5) , Zâriyat (51/4)
Enfâl ( 8 / 9)
Yasin (36 / 28-29)
Hûd ( 11 / 70)
Şûra (42 / 5 ), Mü’min (40 /7-9)
Ä°nfitâr (82 / 9-12)
Nahl (16/2)
Fussilet ( 41/30-32)
Şuara (26/ 193-195)
Kadr (97 / 4)
Bakara ( 2 /253)
Tahrim (66 /4)
Tekvir ( 81 / 19)
Buhari, Edeb, 41Bakara ( 2 / 98)
Bakara (2 /98)
Secde (32/11)
Enâm (6 /61)
Nahl (16 /32)
Muhammed (47 /27)
Müslim, Müsafirûn,200 

Şu an konuyu görüntüleyenler (Toplam : 1, Üye: 0, Misafir: 1)

Üst