Sitemize reklam vermek için [email protected] adresine mail atabilirsiniz
For Advertising Contact [email protected]

Fenerbahçe Üyelik Kulüp Tüzüğü

manclup12

Level 11
Katılım
30 Tem 2010
Konular
621
Mesajlar
6,513
Reaksiyon Skoru
1,123
Online Süresi
10d
Başarım Puanı
251
Yaş
22
MmoLira
0
DevLira
0
En İyi Cevap Puanı
0
Takipçiler
70
Ticaret - 0%
0   0   0

Landom2 1-120 emek server "Kadirland & RedLab Games" ortaklığında 21 Şubatta sizlerle.DETAYLI TANITIM İÇİN TIKLAYIN


FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

TÜZÜĞÜ

B İ R İ N C İ K I S I M

GENEL HÜKÜMLER

Kulübün Adı, Merkezi, Kurucuları, Faaliyetleri, Renkleri ve Arması

Kulübün Adı ve Merkezi

Madde 1 : Kulübün adı “Fenerbahçe Spor Kulübü”dür. Merkezi İstanbul Kadıköy’de olup, bu tüzükte “Kulüp” olarak anılacaktır.

Kulübün Kurucuları

Madde 2 : Fenerbahçe Spor Kulübü 1907 yılında Ziya Songülen, Ayetullah ve Necip Okaner, Asaf Beşpınar ve Enver Yetiker tarafından kurulmuştur.Kulübün Amacı ve Faaliyetleri

Madde 3 : Kulübün amacı ; Atatürk’ün gösterdiği hedef ve ilkeler doğrultusunda ; çağdaş yaşama uygun olarak, üyelerin ve sporcuların beden ve ruh sağlığını geliştirecek olanaklar hazırlamak ve onların fizik ve moral eğitimleri ile ilgilenmek, onları Kulübün tesis ve faaliyetlerinden yararlandırmaktır.

Sporun hedefinin bireyler arasında dostluk, barış, sevgi ve kardeşliği geliştirmek olduğu bilinciyle; sporun ulusal düzeyde gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, sporcu sağlığı ve eğitimi için altyapı tesislerini yaparak Kulübün sporcularını eğitmek ve onlara daha çağdaş koşullar ve olanaklar sağlamak için altyapı, tesis ve sosyal tesisler oluşturmak, onlardaki sportmenlik anlayışının devamını sağlamak, yurtiçinde ve yurtdışında profesyonel ve amatör spor branşlarında müsabakalara katılmaktır.

Kulüp ayrıca; ulusal eğitimimize katkıda bulunmak amacıyla, Kulübün kurduğu veya kuracağı vakıflar eliyle, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre yüksek öğretim ve orta öğretime dayalı eğitim ve öğretim kurumlarının kurulmasına öncülük eder, yardımcı olur.

Kulüp bu amacını gerçekleştirmek için :

a) Taşınmaz mal edinerek veya kiralayarak veya intifa hakkına sahip olarak ; spor tesisleri, tesisler ve sosyal tesisler kurar ve işletir.

b) Sportif ve sosyal nitelikte, eğitici ve eğlendirici faaliyetlerde bulunur.

c) Kulüp; yurtiçi ve yurtdışında amatör ve profesyonel spor müsabakalarına katılır, çeşitli spor dallarında yarışmalar düzenler ve bu faaliyetlerini gerçekleştirmek için profesyonel ve amatör spor şubeleri kurar,

d) Kulüp; amacını gerçekleştirmeye yönelik uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilikler açabilir.

e) Kulüp; amacını gerçekleştirmek için şirketler veya ticaret unvanı Kulüp adını taşıyacak şekilde ticari işletmeler veya vakıflar kurar veya kurulmuş şirket, ticari işletme veya vakıflara katılabilir. Mevzuatın öngördüğü esas ve usuller dahilinde yurtiçinden veya yurtdışından yardım ve bağış kabul edebilir.

f) Kulüp, kurduğu veya katıldığı şirketlerin hisselerini, bu şirketler eliyle, yasaların öngördüğü şekil ve şartlar dahilinde halka arz suretiyle Borsa’da değerlendirebilir.

g) Kanun ve mevzuatın spor kulüplerine izin verdiği tüm konularda faaliyette bulunabilir.


Kulübün Renkleri ve Arması

Madde 4 : Fenerbahçe Spor Kulübü’nün renkleri Sarı-Laciverttir. Arması ise, yuvarlak beyaz çerçeve içinde kırmızı zemin üzerine özel şekilde çizilmiş bir resimden ve sarı-lacivert renklerin ortasındaki yeşil meşe dalından oluşur.

Beyaz çerçeve içinde kulübün ismi ile kuruluş tarihi yazılıdır. Bu armadaki beyaz ; temizlik ve açık yüreklilik ifadesidir. Kırmızı ile beyaz ise ; ulusal renklerimizi oluşturur. Kırmızı ve beyazdan oluşan bu fon, aynı zamanda Fenerbahçeliler arasındaki sevgiyi ifade eder.

Lacivert asaletin, sarı ise Fenerbahçe için duyulan gıptanın ifadesidir. Meşe dalı Fenerbahçelilerin gücünün, yeşil renk ise başarı isteğinin sembolüdür.


İ K İ N C İ K I S I M

ÜYELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Üye – Üyelik Şartları – Üyelik Başvurusu

Üye

Madde 5 : Üye ; tüzükte öngörülen şekil ve koşulları yerine getirmek suretiyle Fenerbahçe Spor Kulübü üyesi sıfatını kazanan kimsedir.

Üyelik Şartları

Madde 6 : Onsekiz yaşını bitirmiş, fiil ehliyetine sahip bulunan ve tüzükte öngörülen amaca katkıda bulunabilecek yetenek ve niteliklere sahip ve Fenerbahçelilik ruh ve sevgisi ile dolu olan her gerçek kişi, Kulübe üye olabilir.

Ancak ;

a) Kötü şöhret sahibi olanlar ;
b) Cezaları tecil edilmiş veya affa uğramış olsalar bile, yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hapis cezası ile mahkum olanlar ;
c) Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılmış olanlar, Kulüp üyeliğinden istifa ederek ayrılanlar ve Disiplin Kurulu tarafından haklarında kesin ihraç kararı verilmiş olanlar ;
d) Türkiye’de oturma hakkına sahip olmayan yabancılar ;
e) Niteliği ne olursa olsun Kulübe borçlu olanlar ;
f) Yasalarda derneklere üye olmaları yasaklanmış olanlar ;
g) Türü, niteliği ve kapsamı yönünden, Kulübün faaliyet alanına giren konularda faaliyet gösteren başka bir spor kulübüne üye olanlar,

Fenerbahçe Spor Kulübüne üye olamazlar.

Üyelik Başvurusu

Madde 7 : Tüzükte öngörülen üye olabilme koşullarını taşıyan her gerçek kişi, kendisi hakkında bilgi alınabilecek, Kulübün personel kadrosunda ve ortağı olduğu şirketlerde görevli olmayan iki Kulüp üyesini belirleyerek, Kulüp tarafından hazırlanmış “Üyelik Başvuru Formu”nu doldurmak suretiyle bizzat Kulübe başvurur. Başvuru formunun şekli, eklenmesi gereken bilgi ve belgeler bir yönetmelikle tespit edilir.


Üyeliğe Kabulde Sayısal Sınırlama

Madde 8 : Kulübe her yıl, bir önceki yıla göre “Kulüp Üyesi” sıfatını kazanmış mevcut üye sayısının %10’(yüzde on)nunu aşmamak üzere yeni üye alınabilir. Dolmayan kontenjan miktarı takip eden yıla aktarılamaz.

O yıl için kabul edilecek üye müracaatlarının yarısı 1 Ocak – 31 Mayıs tarihleri arasında, geri kalan yarısı ise 01 Haziran – 31 Aralık arasında kabul edilir.

Ancak, Kulüp üyeliğine özel kabul yöntemi ile kabul edilenler, üyelik için başvuruda bulunan lisanslı sporcular ve üye sıfatını kazandığı tarihten itibaren on yılını tamamlamış Kulüp üyelerinin eş ve otuz yaşını doldurmamış çocukları, tüzükte öngörülen sayısal sınırlama dışında üyeliğe kabul edilirler.


Üyelik Başvurusunun İncelenmesi

Madde 9 : Üyelik başvurusu ve ekleri bir dosya halinde Kulüp Genel Sekreterliği’ne verilir. Dosya, Genel Sekreterlik tarafından üç gün içinde Sicil Kurulu’na gönderilir. Sicil Kurulu; başvuru ve eklerini tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun gördüğü takdirde, üç gün içinde askıya çıkartır. Askı süresi on gündür.

Üyelik başvuru dosyasında eksiklik var ise askı süresi içinde tamamlatılır. Başvurunun reddi gerekiyorsa, red gerekçesi ile birlikte dosya Sicil Kurulu tarafından Yönetim Kurulu’na iade edilir.

Kulüp üyeleri ; 10 günlük askı süresi içinde, üyelik başvurusunda bulunanın üyeliğine karşı Yönetim Kuruluna yazılı ve gerekçeli olarak itiraz edebilir. İtirazın niteliği ve itiraz edenin kimliği gizli tutulur. Yönetim Kurulu bu itirazlar hakkında kesin olarak karar verme yetkisine sahiptir. Ancak, Yönetim Kurulu, itirazları ciddi bulduğu takdirde, incelenmesini Balotaj Kurulu’na yaptırtabilir.

Askı süresi içinde üyelik talebine karşı herhangi bir itiraz olmadığı takdirde, başvuru dosyası Balotaj Kurulu’na gönderilir. Balotaj Kurulu gereken incelemeyi yaparak üyeliğin kabulüne veya reddine ilişkin görüşünü 15 gün içinde Yönetim Kuruluna bildirir.

Üyelik başvurusuna karşı itirazda bulunulmuş ve itirazın incelenmesi Yönetim Kurulu tarafından Balotaj Kurulu’na yaptırılmış ise, Balotaj Kurulu’nun incelemesinden geçen dosyanın yeniden aynı kurula gönderilmesine gerek yoktur.

Yönetim Kurulu ; üyelik başvurusuna karşı itiraz yapılsa da, yapılmasa da, başvuru hakkında, başvurunun Genel Sekreterliğe verilmesinden itibaren 30 gün içinde karar vermek zorundadır. Yönetim Kurulunun üyeliğe kabul ya da ret kararı bir yazı ile başvuru sahibine bildirilir.


Üyeliğe Özel Yöntem ile Kabul Edilme

Madde 10 : Talepleri halinde ; Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Başbakanlık, Genel Kurmay Başkanlığı, Bakanlık, Anayasa Mahkemesi Başkan ve Üyeliği, Yargıtay ve Danıştay Başkan ve Üyeliği, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Kuvvet ve Ordu Komutanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kadıköy Belediye Başkanlığı yapmış veya yapmakta olanlar ile toplumda Fenerbahçe sevgisi ile temayüz etmiş ve Kulübün amaç ve faaliyetlerine katkıda bulunabilecek olanlardan, üyeliğe kabuldeki sayısal sınırlama dışında her sene 50 kişiye kadar kulübe üye kabul edilebilirler. O yıl içinde kullanılamayan bu kontenjandan arta kalan sayı, ertesi yıla aktarılamaz.

Bu kişiler hakkında tüzüğün askı, balotaj ve giriş ücreti ile ilgili hükümleri uygulanmaz.

Üyelik Sıfatının Kazanılması

Madde 11 : Tüzükte öngörülen asli ve şekli koşulların oluşması halinde, üyeliğe Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Üyeliğine karar verilen kimseye, bu karar ile birlikte giriş ücretini ve üye olduğu yıla ait yıllık aidatını otuz gün içinde ödemesi bildirilir. Bu süre içinde gereken ödemenin tamamı Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek şekilde yapılmadığı takdirde, üyelik başvurusunun kabulüne ilişkin karar, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden kalkar. Üyelik kabulünün kendiliğinden kalkması durumunda, üye olmak amacıyla yapılan başvuru yapılmamış sayılır.

Süresi içinde giriş ücretini ve yıllık aidatını tam olarak ödeyen üyenin dosyası Sicil Kurulu’na gönderilir. Sicil Kurulu, yeni üyeyi üye kütüğüne kaydeder. Kütüğe kaydedilen üye, üyeliğe kabul tarihinden itibaren Fenerbahçe Spor Kulübü’nün üyesi olur ve üyelik haklarını kullanır.

Lisanslı Sporcunun Kulübe Üye Olması

Madde 12 : Lisanslı sporcu ; ilgili mevzuat hükümlerine göre, Kulüp adına tescili yapılan ve lisansı çıkartılarak resmi ve özel yarışmalara katılma hakkına sahip olan sporcudur.

Kulübün lisanslı sporcu kütüğüne kayıt tarihinden itibaren en az beş yıl amatör sporcu olarak Kulüp’te kalmış ve en az on kere resmi yarışmalara katılmış olan sporcu, sporu Fenerbahçe Kulübü’nde bırakmış ve tüzüğün öngördüğü üyelik koşullarına sahip ise, Kulüp üyesi olma hakkını kazanır.

Bu hakkı kazanmış olan sporcu, sporu bıraktığını ve Kulübe üye olmak istediğini bildiren bir dilekçe ile bizzat Kulüp Genel Sekreterliği’ne başvurur. Üyelik başvurusu, işlemleri ve üyeliğe kabulde öngörülen tüzük hükümleri, bu sporcular için de aynen uygulanır. Ancak ;

a) Lisanslı amatör sporcu hakkında tüzüğün balotajla ilgili hükümleri uygulanmaz.

b) 40 yaşını doldurmuş sporcularda, diğer koşullar saklı kalmak koşuluyla, “sporu bırakmış olma” şartı aranmaz.

c) Amatör sporcu, sporu bıraktığı tarihten itibaren üç yıl içinde üyelik başvurusunda bulunabilir. Üç yıllık süreyi geçiren amatör sporcu, artık amatör sporcu statüsüyle üye olamaz.

d) Lisansiye oldukları spor branşlarında, Fenerbahçe Spor Kulübü lisansı altında Türkiye Şampiyonu olanlar ile Avrupa ve Dünya şampiyonalarında ve Olimpiyat oyunlarında ilk üç dereceye girenler Kulübe ücretsiz olarak üye olabilir.

Kulüp üyesi sıfatını kazanan bu sporcular üye defterine kaydedilirler.

Bu sporcuların lisanslı olarak Kulüpte geçirdikleri süre, üyelik süresinin hesaplanmasında dikkate alınır.
İKİNCİ BÖLÜM

Giriş Ücreti ve Yıllık Aidat

Giriş Ücreti

Madde 13 : Üye giriş ücreti; Yönetim Kurulu’nun, yürürlük tarihini de belirterek yapacağı teklif üzerine, Yüksek Divan Genel Kurulu tarafından belirlenir.

Olağan yoldan üye olanlar giriş ücretini tam olarak öderler. En az 10 yıldan beri Kulüp üyesi olanların eşleri ile otuz yaşını doldurmamış çocukları, giriş ücretinin %20’sini, amatör sporcular ise, bu ücretin %10’unu ödeyerek üyeliğe girebilirler.

Profesyonel sporcular giriş ücretinin tamamını öderler. Sözleşmeli olarak ücret alan sporcular profesyonel sporcu kabul edilirler ve giriş ücretinin tamamını öderler. Tüzüğün 10. maddesi kapsamında üye olanlardan giriş ücreti alınmaz.

Yıllık Aidat

Madde 14 : Yıllık aidat; Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine, Mali Genel Kurul’ca belirlenir ve takip eden 1 Ocak tarihi itibariyle yürürlüğe girer. Yıllık aidat, her yıl Mart ayının son günü saat 19:00’a kadar Kulüp veznesine veya kulübün üyelere duyurduğu banka hesaplarına ödenebilir.

Yıllık aidatını bu tarihe kadar ödemeyen üye, Genel Kurula ve Yüksek Divan Genel Kurulu toplantısına katılamaz.

Aidatını süresi içinde ödemeyen üye, o yılın Olağan Genel Kurul toplantısına katılamaz. Ancak, ödemeyi takip eden iki aydan sonra o yıl içinde yapılacak Yüksek Divan Genel Kurulu’na ve Olağanüstü Genel Kurula katılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Üyenin Hak ve Görevleri

Üyelik Sıfatının Sona Ermesi

Üyenin Hak ve Görevleri

Madde 15 : Kulübün üyeleri eşit haklara sahiptir. Genel Kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olan her üye, tüzükte öngörülen şekil ve koşullar içinde seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Bir üye, Genel Kurul’ca seçimi yapılan Kulüp organlarından sadece birisinde görev alabilir.


Ayrıca her üye :

a) Kulüp düzenine uymak ve Kulübe sadakat göstermekle,

b) Üyelik sıfatından doğan görevlerini tüzük hükümleri çerçevesinde tam olarak yerine getirmekle,

c) Kulübün sportif ve sosyal bütün faaliyet alanlarında, amacın gerçekleşmesi için gereken katkıda bulunmakla,

d) Yükümlülük ve görevin yerine getirilmesinde, hakların kullanılması ve borçların ifasında iyi niyet kurallarına uygun hareket etmekle,

e) Tüzük ve Yönetmelik hükümleri ile Kulüp organlarının aldığı kararlara uymakla,

f) Kulübün yetkili organları tarafından istenilen bilgi ve belgeleri vermekle,

yükümlüdür.Türü, niteliği ve kapsamı itibariyle, Kulübün sportif konularının alanı içinde çalışma yapan diğer bir spor kulübünde, (seçimle gelinen görevler hariç) sportif veya idari bir görev almak isteyen üye, Yönetim Kurulu’ndan yazılı izin almak zorundadır.

Yönetim Kurulu’nca verilen bu izinlerin süresi ve koşulları belirlenir. Bu şekilde verilen izinler geri alınamaz. Ancak bu gibi görevleri kabul edenler, Kulüpte seçme ve seçilme haklarını kullanamazlar.

Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 16 : Kulüp üyeliği ; kendiliğinden, kulüpten çıkma, çıkarılma ve kesin ihraç hallerinde sona erer.

a) Kendiliğinden sona erme ; Kanunda veya tüzükte aranılan niteliklerin sonradan kaybedilmesi halinde, üyelik kendiliğinden sona erer. Üyeliği kendiliğinden sona eren kişiye durumu Sicil Kurulu tarafından bir yazı ile bildirilir.

b) Üyelikten çıkma ; her üye, Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirmek ve Kulübe borcu varsa ödemek koşuluyla üyelikten çıkabilir.

c) Üyelikten çıkarılma ; Üye olabilme şartlarını kaybedenler ile tüzüğün 6/g maddesini ihlal edenler Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılır.

d) Üyelikten ihraç ; Tüzük hükümlerine göre Kulüpten kesin ihracı gerektiren bir suç işleyenler, Disiplin Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.

Üyelikten çıkarılan veya ihracı kesinleşen kişinin kaydı üye kütüğünden silinir. Kaydı silinen kişi hiçbir şekilde Kulübe üye olamaz ve Kulübün tesis ve faaliyetlerinden istifade edemez.

Her ne sebeple olursa olsun, üyeliği sona eren kişi, Kulüp mal varlığı üzerinde herhangi bir hak iddia edemez. Üyenin sahip olduğu haklar, vefat ile sona erer.

Ü Ç Ü N C Ü K I S I M

KULÜBÜN ORGANLARI


Görev ve Yetkileri - Seçim İşleri

Kulübün Organları :

Madde 17 : Fenerbahçe Spor Kulübü’nün organları şunlardır :

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetim Kurulu

d) Yüksek Divan Genel Kurulu

e) Disiplin Kurulu

f) Sicil Kurulu

g) Balotaj Kurulu

h) Tarih, Müze ve Arşiv Kurulu
BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Kurul

Oluşumu

Madde 18 : Genel Kurul ; Kulübün en yetkili organı olup, Kulüp üyelerinden oluşur. Ancak ;

a) Niteliği ne olursa olsun Kulübe borcu olanlar,
b) Her ne nam altında olursa olsun, hizmet akdi karşılığı Kulüpten veya Kulübün ortağı olduğu şirketlerden ücret alanlar,
c) Yönetim Kurulu’nun izni ile başka bir spor kulübünde teknik veya idari görev almış olanlar,
d) Tüzüğün 69. maddesi gereğince haklarında tedbir kararı verilmiş olanlar ile geçici ihraç cezası süresini tamamlamamış olanlar,
e) Tüzüğün 12/b maddesi hükmü saklı kalmak üzere lisanslı olarak amatör spor yapanlar,

Genel Kurul toplantılarına katılamazlar.

Görev ve Yetkileri

Madde 19 : Genel Kurul, Kulübün en yüksek karar organı sıfatıyla aşağıda yazılı hususları görüşür ve karara bağlar.

a) Kulüp Başkanı ile Kulübün diğer organlarını seçmek,

b) Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Yüksek Divan Genel Kurulu’nun raporlarını görüşmek,

c) Yönetim Kurulu’nun o döneme ait faaliyet ve hesapları ile Profesyonel Futbol Şubesi’nin hesaplarını ayrı ayrı ibra etmek,

d) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçeyi veya ek bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul etmek,

e) Kulüp için taşınmaz malların satın alınmasına ve/veya mevcut taşınmaz malların satılmasına veya Kulübün sahibi olduğu taşınmaz mallar üzerine ipotek veya ayni hak tesisi hususlarında Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

f) Kulübün, yurtiçinde veya yurtdışında kurulmuş veya kurulacak spor kulüpleri arası birlik ve federasyonlara katılmasına veya ayrılmasına veya uluslararası faaliyet ve işbirliğinde bulunulması gibi hususlarda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

g) Şirketleşmeye, ticari şirketler, ticari işletmeler veya vakıflar kurmaya veya kurulmuş ticari şirketlere, ticari işletmelere veya vakıflara katılmaya ve bunlardan ayrılmaya karar vermek,

h) Kulübün kurduğu veya kuracağı vakıflar eliyle yüksek öğretim ve orta öğretime dayalı eğitim ve öğretim kurumlarının kurulması ile kuruluş esas ve usullerinin tespiti hususlarında yönetim kuruluna yetki vermek,

i) Yönetim Kurulunun talebi halinde, kulübün kurduğu veya ortak olduğu şirketlere ait hisselerin, yasaların öngördüğü şekil ve şartlar dahilinde, halka arz suretiyle Borsa’da değerlendirme kararı almak,

j) Disiplin Kurulu tarafından verilen kesin ihraç kararlarına karşı yapılmış olan itirazları müzakere ederek, verilen kararı kabul veya bir kere daha görüşülmek üzere dosyanın Disiplin Kurulu’na iadesine karar vermek,

k) Kulüp hizmetleri için Yönetim Kurulu tarafından yurtiçinde veya yurtdışında görevlendirilecek kişilere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını tesbit etmek.

l) Kulüp tüzüğünü değiştirmek,

m) Kulübün feshine karar vermek.

Genel Kurul Toplantıları

Madde 20 : Genel Kurul, Kulüp merkezinin bulunduğu yerde veya İl Büyükşehir Belediye hudutları dahilinde ;

a) Mali, idari ve sportif konuların görüşülüp karara bağlanması amacıyla her yıl Mayıs ayında olağan ;

b) Yönetim veya Denetim Kurullarının veya Genel Kurul toplantılarına katılma hakkına sahip üyelerin beşte birinin yazılı talebi ile Yönetim Kurulu’nun yapacağı çağrı üzerine olağanüstü toplanır.

Olağanüstü toplantı talebinde bulunan üyelerin kimliği ve genel kurula katılma haklarının olup olmadığı Sicil Kurulu’nca incelenir. Çağrı talebinde bulunan üyelerin imzalarının noterden tasdikli olması şarttır. Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, sadece toplantıyı gerektiren konu veya konular görüşülür.

Olağan Genel Kurul toplantılarında, Kulüp Başkanı ile Kulüp Organlarının seçimi üç yılda bir ; mali, idari ve sportif konuların müzakeresi ve ibrası ile ilgili Genel Kurul toplantıları ise her yıl yapılır. Ancak,

Olağan Genel Kurul toplantısına üç ay veya daha az bir zaman kala her ne sebeple olursa olsun Kulüp Başkanlığı’nın boşalması veya Yönetim Kurulu’nun üye sayısı, yedek üyelerin de kurula davetine rağmen salt çoğunluğun altına düşmesi halinde, toplanacak ilk Olağan Genel Kurul’da Kulüp Başkanı veya yeni Yönetim Kurulu üyeleri seçilir. İstifa etmemiş üyeler seçime kadar görevlerine devam ederler.

Bu durumda seçilecek yeni Başkan veya Yönetim Kurulu’nun görev süreleri, olağan seçim Genel Kurul toplantısına kadardır.

Yönetim Kurulu’nun istifalar nedeniyle salt çoğunluğun altına düşmesi veya başkanlığın boşalması, olağan genel kurul toplantısına üç aydan fazla bir süre kala olmuş ise; Genel Kurul, tüzüğün 36/b maddesine göre bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.


Çağrı Usulü

Madde 21 : Yönetim Kurulu ; Sicil Kurulu’nun hazırlayacağı listeyi esas almak suretiyle en az 15 gün önceden toplantı gününü, saatini, yerini ve gündemini içeren davet mektubunu üyelere göndermek suretiyle, toplantıya çağırır. Yapılacak bu çağrıda, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının da günü, saati ve yeri bu davet mektubunda ayrıca belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. Davet mektubu ile birlikte üyelere, Yönetim ve Denetim Kurullarının ve Yüksek Divan Genel Kurulu’nun raporları ile tahmini bütçe tasarısı gönderilir.

Toplantının yapılacağı gün, saat, yer ve toplantı gündemi mülki idare amirliğine yazı ile bildirilir.

Toplantı herhangi bir nedenle geri bırakıldığı takdirde ; bu durum, geri bırakılma nedenleri de belirtilmek suretiyle, üyelere mektupla duyurulur.

İkinci toplantı, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılır. Üyeler ikinci toplantıya, tüzüğün toplantıya çağırma esaslarına göre yeniden çağrılır ve Mülki İdare Amirliği’ne bildirilir.
Gündem

Madde 22 : Genel Kurul gündemi Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Genel Kurul toplantılarında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenilen konuların gündeme alınması zorunludur. Gündeme madde ilave edilmesi teklifinde bulunanların yoklama sırasında mutlaka Genel Kurul salonunda bulunmaları şarttır.

Başkan ve Kulüp organlarının seçiminin yapılacağı Olağan Genel Kurul'un gündeminde ; faaliyet ve denetim raporlarının okunması, görüşülmesi ve ibra maddelerinin bulunması şarttır.

Seçimlerin yapılacağı toplantı gününden önce yapılan Genel Kurul toplantısında, Kulüp Başkan adayları veya diledikleri takdirde birer sözcüleri söz alarak konuşabilirler. Konuşmalar, program açıklaması ile sınırlıdır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında gündeme madde ilave edilemez.

Gizli Toplantı

Madde 23 : Gerekli görülen hallerde, Genel Kurul tarafından toplantının gizli yapılmasına karar verilebilir.

Yönetim Kurulu ve diğer kurulların veya toplantıya katılmış olan üyelerin yüzde beşinin talebi üzerine teklif, müzakere açılmadan oya konulur.

Genel Kurulun gizli toplantısında, Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin dışında kalanlar salondan çıkartılır.

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Madde 24 : Tüzükte ayrıca toplantı yeter sayısı belirtilmemiş olan hallerde Genel Kurul, toplantıya katılma hakkı olan üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarının üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz.

Genel Kurul’da kararlar, tüzükte karar yeter sayısı ayrıca belirtilmemiş olan hallerde, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

Genel Kurul Toplantılarının Yapılış Usulü

Madde 25 : Genel Kurul toplantıları, üyelere ve Mülki İdare Amirliği’ne bildirilen gün, yer ve saatte yapılır.

Genel Kurula katılacak üyeler ; kimlik kartlarını gösterip, Sicil Kurulu tarafından her altıyüz üye için ayrı ayrı hazırlanmış listelerdeki isimleri karşısına imza atarak, Genel Kurula giriş kartlarını alıp toplantı mahalline girerler.

Üyelerin toplantı mahalline girmeleri ile ilgili düzenleme ve işlemler, Sicil Kurulu tarafından yürütülür. Sicil Kurulu’nun yapacağı bu düzenleme ve işlemler, gündeminde seçim maddesi bulunan Genel Kurul’un ikinci günü için de geçerlidir.

Toplantı yeter sayısı sağlanmış ise, durum bir tutanak ile tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından açılır.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetecek bir başkan, iki başkan vekili, dört sekreter seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanı’na aittir. Sekreterler toplantı tutanağını düzenlerler.

Genel Kurul toplantıları imkanlar ölçüsünde banda alınır.

Genel Kurul Başkanlık Divanı teşekkül ettikten sonra gündem oya sunulur. Genel Kurul’ca aksine karar verilmemiş ise, önce kurulların raporları okunur. Raporların okunması ve kurul sözcülerinin konuşmalarından sonra raporlar hakkında müzakere açılır. Üyelere aldıkları sıraya göre söz verilir. Üyeler anlaşarak konuşma sıralarını değiştirebilirler.

Gündem maddesi üzerinde beş üye konuştuktan sonra toplantıda hazır bulunan en az beş üye tarafından konuşma süresinin kısıtlanması veya müzakerelerinin yeterliliği yazılı olarak teklif edilebilir.

Tekliften önce söz almış üyelerin konuşma hakları saklıdır. Konuşma süresi on dakikadan az olamaz. Kurul ve komisyon sözcülerinin konuşmaları kısıtlanamaz. Sürenin kısıtlanması veya müzakerelerin yeterliliği teklifleri bir lehte bir aleyhte konuşmalardan sonra oya sunulur.

Toplantı sonunda tutanak, belgeler ve bantlar Başkanlık Divanı tarafından imzalanarak Yönetim Kuruluna verilir.

Oy Kullanma Şekli

Madde 26 : Genel Kurul toplantılarında, Başkanlık Divanı ile kurulacak komite ve komisyonların seçimi açık oyla (işaret oyu ile), organların seçimi ise gizli oyla yapılır. Kararlar, aksine karar verilmedikçe açık oyla alınır. Hiçbir kulüp üyesi, kulüp ile kendisi, eşi ve çocukları arasındaki hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.İKİNCİ BÖLÜM

Kulüp Organlarının Seçimi

Seçim Genel Kurul Toplantısı

Madde 27 : Gündeminde seçim maddesi bulunan olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında seçimler, bu toplantıyı takip eden ikinci günde yapılır.

Yapılacak toplantının günü, saati ve yeri tüzüğün 21. maddesindeki usul ve esaslara göre, üyelere ve mülki idare amirliğine bildirilir.

Üyeler seçim toplantısına giriş kartlarını göstererek ve sicil kurulu tarafından düzenlenen listedeki isimleri karşısına imza atarak girerler.

Adayların Bildirimi ve İlanı

Madde 28 : Kulüp Başkanlığı ile Yönetim ve Denetim Organları ve Kulübün diğer organlarına aday olanlar ; hangi organa aday olduklarını en geç seçim toplantısının yapılacağı ikinci günü sabah saat 09:00’a kadar “Genel Kurul Başkanlık Divanı”na liste halinde veya tek tek bildirmek zorundadırlar.

Genel Kurul Başkanı, verilecek bu aday müracaat listelerini veya aday müracaatlarını Kulüp mühürü ile onaylayıp imzaladıktan sonra ilgililerine bir alındı belgesi verir.

Bu süre içinde, toplu veya tek tek aday olduklarını Genel Kurul Başkanlık Divanı’na bildirmeyenler seçimlere katılamazlar.

Aday ve listeler, Divan Başkanı tarafından Sicil Kurulu’nun görüşü alındıktan sonra kongre salonunda ilan edilerek, salonun görülebilir bir yerinde askıya çıkarılır.

Adaylar hakkında yapılacak yazılı ve gerekçeli itirazlar, Sicil Kurulu’nun da görüşü alınarak Genel Kurul Başkanlık Divanı’nca derhal karara bağlanır. Gerekçe ve delile dayanmayan itirazlar dikkate alınmaz.
Sandık Kurullarının Teşkili

Madde 29 : Her altıyüz üye için oluşturulacak Sandık Kurulu ; bir başkan ile iki asıl ve iki yedek üyeden oluşur.

Sandık Kurullarının başkan ve üyeleri, Genel Kurul tarafından seçim toplantısının birinci günü seçilir. Seçim günü göreve gelmeyen sandık kurulu başkanı ile asıl ve yedek üyelerinin boşlukları Genel Kurul Başkanlık Divanı’nca gerekli görüldüğü şekilde tamamlanır.

Başkan adayları, sandık başlarında Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerden birer gözlemci bulundurabilirler.

Oy Verme İşlemi

Madde 30 : Oy verme saat 10:00’da başlar, 17:00’de sona erer. Saat 17:00’ye kadar sandık başına gelmiş olan üyeler tespit edilerek oylarını kullanabilirler.

Oy kullanacak üye, resimli hüviyetini ve genel kurula giriş kartını, sandık kuruluna verir. Kulüp mührü ile mühürlenmiş, Sicil Kurulu’nca imzalanmış, ayrı renklerde ve üzerlerinde (Başkan), (Yönetim Kurulu) ve (Kurullar) yazılı üç adet zarfı alarak kapalı hücrede bunlara ait oy pusulalarını bu üç zarfa ayrı ayrı koyarak kapatır. Sandık kurulu önünde üç ayrı sandığa atar. Giriş kartları, Başkan yazılı oy sandığına atılır. Oy kullanan üye, listeyi imzalayarak hüviyetini geri alır.

Matbu veya elle yazılmış oy pusulaları kullanılabilir. Oy pusulasında üstü çizilerek başka bir aday isminin yazılması veya yazılmaması, o oy pusulasının geçersizliğini gerektirmez. Ancak, oy pusulasındaki çiziklerin bir işareti çağrıştırması veya aday olmayan başka bir üyenin yazılması halinde, o oy pusulası geçersizdir.

Her altıyüz üye için bir sandık ayrılır ve her sandıkta iki kapalı hücre bulundurulur. Yeter sayıda oy zarfı, Sicil Kurulu’nca imza karşılığı sandık kurulu başkanlarına teslim edilir.

Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Vekaleten oy kullanılmaz.

Oyların Tasnif ve Sayımı, Sonuçların İlanı

Madde 31 : Oy verme sona erince her sandık kurulu oy kullanan üye sayısını tutanakla tespit eder ve sandıklar açılarak sayım yapılır. Zarf adedi, giriş kartı adetinden fazla çıktığı takdirde, zarfların tümü yeniden sandığa konularak karıştırılır, giriş kartından fazla çıkan zarf adedi kadar zarf, sandıktan çekilerek imha edilir.

Sayımın sonucu sandık kurulları tarafından bir tutanağa geçirilerek imzalanır ve her sandığa ait oy pusulaları ve zarfları ayrı ayrı torbalara konulup mühürlenerek Genel Kurul Başkanlık Divanı’na teslim edilir.

Seçim sonuçları, Genel Kurul Başkanı tarafından derhal açıklanır ve seçilenlere mazbataları en geç üç gün içinde Genel Kurul Başkanı tarafından verilir.

Oy verme yerinin, oy kullanmanın, oy sayım ve dökümünün ve seçimle ilgili diğer işlemlerin düzeni, Genel Kurul Başkanlık Divanı tarafından sağlanır ve yürütülür.

Seçim Sonuçlarına İtiraz

Madde 32 : Aday olan her üye, kendisi ile ilgili olarak sayım ve seçim sonucuna, seçimi takip eden günün en geç mesai bitimine kadar Genel Kurul Başkanlığı’na yazılı olarak itirazda bulunabilir. Yapılan itiraz üzerine, bütün sandık kurulu başkanlarının iştiraki ile yeniden sayım ve döküm yapılır, bu sonuç kesindir.


İdareye Bildirim

Madde 33 : Genel Kurulca yapılan seçimi takip eden otuz gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim ve Denetim organları ile Kulübün diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları, Mülki İdare Amirliği’ne yazılı olarak bildirilir.

Kulübün organları ile yerleşim yerinde değişiklik olması veya temsilcilik açılması veya taşınmaz mal edinilmesi hallerinde, bu durum en geç otuz gün içinde Mülki İdare Amirliğine bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


YÖNETİM KURULU
Oluşumu – Çalışma Yöntemi

Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulunun Oluşumu

Madde 34 : Yönetim Kurulu ; Kulüp üyeleri arasından, üç yıl için, Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen bir başkan ile 14 asıl ve 7 yedek üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu üyeleri yapacakları ilk toplantıda ; bir Başkan Vekili, Genel Sekreter, Muhasip Üye, Sosyal İlişkilerden Sorumlu Üye ve Amatör Spor Şubeleri’nden Sorumlu Üyesi ile gerekli görülen faaliyetleri yürütecek üyeleri ve Kulüp sözcüsünü seçer.

Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde ve sayıda, “As Başkan”lık ihdas edebilir ve bu sıfatı üyelerden birine veya birkaçına kullandırabilir.

Asıl üyelerden boşalma olduğu takdirde, Yönetim Kurulu’nun yapacağı ilk toplantıda sırası ile yedek üyelerin göreve çağrılmaları zorunludur.

İstifaen ayrılan veya görev sürelerini tamamlayan Başkan veya Yönetim Kurulu üyeleri, görev sürelerinden sorumlu olup, Genel Kurula hesap vermekle yükümlüdürler. İbra edilmeden hiçbir göreve seçilemezler.

Yönetim Kurulunun Çalışma Yöntemi

Madde 35 : Yönetim Kurulu, Kulüp işlerinin ve işlemlerinin gerektirdiği hallerde ve en az haftada bir defa toplanır. Toplantı gündemi Genel Sekreter tarafından hazırlanır. Her üye dilediğinde gündeme madde ilave ettirebilir

Yönetim Kurulu’na Kulüp Başkanı, bulunmadığı takdirde Başkan Vekili başkanlık eder. Yönetim Kurulu, Başkan dahil üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Alınan kararlar Genel Sekreter tarafından zapta geçirilerek karar defterine yazılır ve bir sonraki toplantıda okunarak imzalanır. Kararların uygulanması ile ilgili yazışmalar, Kulüp Başkanı veya Başkan Vekili ile birlikte Genel Sekreter tarafından imzalanır.

Başkan veya Yönetim Kurulu üyesi, Kulüp ile kendisi, eşi ve çocukları arasındaki hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunun görüşüleceği toplantıda bulunamaz ve alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

Yönetim Kurulu olağanüstü Genel Kurul kararı aldığı takdirde, seçim süreleri dolmadan da Yönetim Kurulu için seçim yapılabilir.

Mazeretsiz olarak arka arkaya üç toplantıya katılmayan üye, Yönetim Kurulu’ndan istifa etmiş sayılır.


Yönetim Kurulunun Münfesih Sayılması

Madde 36 : Her ne sebeple olursa olsun; Başkan dahil, Yönetim Kurulu üye sayısı, (yedek üyelerin de göreve getirilmesine rağmen) salt çoğunluğun altına düşmesi halinde, Yönetim Kurulu münfesih sayılır. İstifa etmemiş üyeler seçime kadar görevlerine devam ederler.

Bu durumda ;

a) Yıllık olağan Genel Kurula üç ay veya daha az bir süre kalmış ise, seçimler bu olağan genel kurulda yapılır.

b) Olağan Genel Kurula üç aydan fazla bir süre var ise, seçimler için Genel Kurul; mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Başkan veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Bu çağrının yapılamaması halinde, Kulüp üyelerinden birisi tarafından yetkili Sulh Hukuk Mahkemesi’ne yapılacak başvuru üzerine, mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak Kulüp üyeleri arasından seçeceği 3 kişiyi 1 ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 37 : Yönetim Kurulu, Kulübün karar ve yürütme organı olup, diğer organların ve yetkili ihtisas kurullarının görüşünü alarak, kulübün çalışma ve faaliyetlerini tüzük hükümlerine ve Genel Kurul kararına göre düzenler ve yürütür.


Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır :

a) Kulübü temsil etmek veya gerektiğinde Yönetim Kurulu asıl üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, sözleşmeler imzalamak, Genel Kurul kararlarını yürütmek,

b) Genel Kurulu toplantıya çağırmak, seçim dahil genel kurul gündemini hazırlamak,

c) Kulübün gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

d) Genel Kurul tarafından tüzüğün 74. maddesinde belirtilen hususlarda verilecek yetki doğrultusunda, gerekli kararları alıp, uygulamaya geçmek,

e) Tüzüğün 58. maddesi mahfuz kalmak üzere, sosyal ve sportif şubelerin kurulmasına karar vermek ve bu şubelerin faaliyetlerini yürütecek kimseleri seçmek, komiteleri kurmak, spor şubelerinin verimli çalışması için gerekli teknik adamları tayin etmek,

f) Kulüp hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli idari, mali ve teknik personel kadrosunu, görevli üyenin önerileri de dikkate alınarak yönetmelik hükümlerine göre saptamak,

g) Yüksek Divan Genel Kurulu toplantılarına katılarak üyelere bilgi vermek, soruları cevaplamak, Yüksek Divan Genel Kurulu tarafından alınan karar ve yapılan önerileri görüşerek karara bağlamak,

h) Disiplin Kurulu tarafından verilen kararları uygulamak,

i) Disiplin Kurulu tarafından verilen kesin ihraç kararının görüşülmesini temin bakımından, ilgilisinin talebi halinde yapılacak ilk Genel Kurulun gündemini almak,

j) Kurul, komite ve komisyonların görevlerini gereği gibi yapabilmeleri için çalışma yerleri ile ihtiyaçlarını sağlamak,

k) Üyeler arasında birlik ve beraberliğin, kulüp içinde huzur ve düzenin devamını sağlayacak tedbirleri almak,

l) Mevzuat ve Kulüp tüzüğü gereğince tutulması gerekli defter ve kayıtları tutmak, tutulmasını sağlamak, düzenlemek ve bu defterler ile tüzüğün 72. maddesinde yer alan diğer belgelerin muhafazası için ayrı bir arşiv bürosu tahsis etmek,

m) Yıl sonu itibariyle kulüp faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını Nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine bildirmek.

n) Yönetmelikleri hazırlayarak Yüksek Divan Genel Kurulu’na sunmak,

o) Mevzuat ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda, yurt içi ve yurt dışında Kulüp temsilciliklerinin açılmasını kararlaştırmak ve yetki vermek,

p) Her yıl Kulübün kuruluşunu kutlama törenlerini düzenlemek,

r) Mevzuatın ve Kulüp tüzüğünün kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

s) Kulübün Profesyonel ve Amatör spor politikalarını tayin, tespit etmek ve uygulanması hususunda ilgililere yetki ve talimat vermek,

t) Gerekli görülen hallerde uzmanlık kurullarını kurmak ve koordinasyonu sağlamak,

u) Kullanılamaz hale gelmiş ve satılmasında kulübün yararı olan taşınır malları satmak,

v) Mevcut gelir kaynaklarının geliştirilmesi veya yeni kaynak yaratılması konularında gerekli araştırma, inceleme ve proje çalışmaları yapmak,

y) Tüzükte öngörülen usul ve esaslar dahilinde, Kulübün sahibi olduğu veya kullanma hakkına sahip bulunduğu taşınmaz mallar üzerinde yapılacak irtifak hakkı, kira, işleticilik veya ortaklık sözleşmelerini yapmak,

z) Karar ve yürütmeden doğan hertürlü temsil yetkisini kullanmak, cari mevzuatın ve tüzüğün kendisine verdiği diğer görevleri yerine getirmek.Yönetim Kurulu Başkanı ;

Görev ve Yetkileri

Madde 38 : Yönetim Kurulu Başkanı ; aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü’nün de Başkanı sıfatıyla Kulübü temsil eder. Başkan, Kulüp üyeleri arasından üç yıl için Genel Kurul tarafından doğrudan doğruya ve gizli oyla seçilir.

Her ne sebeple olursa olsun, Kulüp Başkanlığı’nın boşalması halinde, Kulübü ; yeni başkan seçilip göreve başlayıncaya kadar Başkan Vekili temsil ve idare eder.

Başkan, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün de Başkanı sıfatıyla aşağıdaki görevleri yerine getirir :

a) Kulübün manevi ve tüzel kişiliğini temsil eder.

b) Devlet teşkilatı, kurum ve kuruluşlar, spor kulüpleri ve basınla ilişkileri sağlar ve düzenler.

c) Kulübün kurulları ve kurullarla üyeler arasındaki ilişkileri düzenler, gerekli gördüğü hallerde kurulları toplantıya çağırır ve başkanlık eder. Anlaşmazlıkları çözümler, birlik ve dayanışmanın güçlenmesini sağlar.

d) Kulübün faaliyet ve çalışmalarını denetler, düzenler ve yönlendirir.

e) Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda Kulübü temsil ve ilzam eder.


f) Mevzuatın ve Kulüp tüzüğünün kendisine verdiği diğer işleri yapar ve yetkilerini kullanır.

Kulüp Başkanı’nın bulunmadığı hallerde Başkanın yetkileri, Başkan Vekili tarafından kullanılır.
Yönetim Kurulu Genel Sekreteri ;

Görev ve Yetkileri

Madde 39 : Yönetim Kurulu Genel Sekreteri, Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında kendi üyeleri arasından seçilir. Genel Sekreterin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir :

a) Yönetim Kurulu gündemini hazırlar ve alınan kararları yürütür.

b) Personel kadrosunu düzenler ve denetler.

c) Üyeler arasındaki ilişkilerin gelişmesini sağlar.

d) Her türlü yazışmaları yürütür. Kulübe hitaben yazılan her türlü yazılara karşı 15 gün içinde yanıt vermek zorundadır.

e) Resmi ve özel kurumlarla, basınla ilişkileri sağlar ve yürütür. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen anlaşmaları uygular.

f) Başkan ve Başkan vekilinin bulunmadığı hallerde, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda idari işlerde tek başına, mali işlerde Muhasip üye ile birlikte kulübü temsil ve ilzam eder.

g) Yüksek Divan Genel Kurulu kararını gerektiren konular hakkında, Yönetim Kurulu’nun karar ve önerilerini, Yüksek Divan Genel Kurulu’nun toplanacağı aydan önce Yüksek Divan Genel Kurulu Başkanlık Divanı’na gönderir.

Muhasip Üye ;

Görev ve Yetkileri

Madde 40 : Muhasip Üye mali işlerden sorumlu olup, görev ve yetkileri şunlardır :

a) Kulübün mali işlerini yürütür.

b) Bütçenin uygulanmasından sorumlu olup, Yönetim Kurulu’nun bütçe dışı sarf kararlarını uygulamaz.

c) Sarf belgeleri ve ödemelere ait muhasebe fişlerini inceler ve imzalar.

d) Muhasip üyenin imzası bulunmadan hiçbir ödeme yapılamaz.

e) Muhasebe personeli Muhasip Üyeye karşı sorumludur. Bu kişilerin atamaları Muhasip Üyenin önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu’nca yapılır.

f) Muhasip Üye yapılacak ödemelerle ilgili listeyi Yönetim Kurulu’na sunar.

g) Muhasip üye, talepleri halinde muhasebe kayıtlarını Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin incelemelerine sunar.


Amatör Spor Şubelerinden Sorumlu Üye ;

Görev ve Yetkileri

Madde 41 : Amatör Spor Şubeleri’nden Sorumlu Üyesi’nin görev ve yetkileri şunlardır :

a) Amatör Spor Şubelerinin çalışmalarını düzenler, sportif işleri yürütür.

b) Şubelerin ihtiyaçlarını, idari ve teknik durumlarını Yönetim Kuruluna bildirir, her ayın ilk haftasında çalışmalar hakkında bilgi verir.

c) Amatör sporcuların Kulübe kabulüne dair Şube Kaptanlarından gelen tekliflerden uygun gördüklerinin evraklarını, lisansı çıkartılmak üzere Yönetim Kurulu Genel Sekreterine verir.

d) Lisanslı amatör sporcuların listesini ve bu listede olan değişiklikleri Sicil Kurulu’na bildirir.

e) Amatör Spor Şubelerini yönetecek spor direktörünü, genel kaptanları, şube kaptanlarını, teknik yönetici ve idarecilerini Yönetim Kurulu’na önerir ve atamalarını sağlar.

Görev ve yetkilerin kullanılması şekil ve şartları yönetmelikle belirlenir.

Sosyal İlişkilerden Sorumlu Üye

Madde 42 : Sosyal İlişkilerden Sorumlu Üye ; yönetmelik hükümleri ile Yönetim Kurulu’nun alacağı kararlar doğrultusunda Kulübün sosyal ve sosyal tesis faaliyetlerini yürütür.
Görev ve yetkilerinin kullanılmasının şekil ve şartları ; sosyal ilişkiler ve sosyal tesisler yönetmeliği ile belirlenir.

Devir Teslim İşleri

Madde 43 : Görev süresi sona eren veya görevi bırakan Yönetim Kurulu, görevi devralan Yönetim Kurulu’na Kulübün mal varlığını ve Yönetim Kurulunun tutulmasını sağlamakla yükümlü olduğu defter ve kayıtlarını devir ve teslim eder.

Devir teslim işleri, Yönetim Kurulu seçimini müteakip 7 gün içinde Yüksek Divan Genel Kurulu Başkanlık Divanı huzurunda yapılır.

İşlem bir tutanakla tespit edilir ve ilgililer tarafından imzalanır. Devir teslim işleminin günü, saati ve yeri, Yüksek Divan Genel Kurulu Başkanlığı tarafından tespit edilerek, eski ve yeni Yönetim Kurulu üyelerine yazılı olarak bildirilir.

Tespit edilen mal varlığı eksiğinden, dönemin Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri müştereken ve müteselsilen sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


DENETİM KURULU

Oluşumu – Görev ve Yetkileri


Oluşumu

Madde 44 : Denetim Kurulu ; Kulüp üyeliğinde 10 yılını doldurmuş ve 3 üyesi hukuk, iktisat, maliye veya işletme dallarından herhangi birisinde yüksek öğrenim yapmış üyeler arasından, Genel Kurul’ca üç yıl için seçilen 5 asıl 3 yedek üyeden oluşur.

Görev ve Yetkileri

Madde 45 : Denetim Kurulu, Kulübün iç denetim organı olup, bu sıfatla ;

a) Tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdüreceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini; defter, hesap ve kayıtların, mevzuata ve Kulüp tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, tüzükte tespit edilen esas, usul ve bütçeye uygun yapılıp yapılmadığını inceler ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve Genel Kurula sunar.

b) Denetim sonuçlarını üç ayda bir, bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve Yüksek Divan Genel Kurulu’na bildirir.

c) Yıllık denetim raporunu, Yönetim Kurulu’na ve yıllık olağan mali genel kurula sunar. Yıllık denetim raporunda ayrıca, Yönetim Kurulu’nun ibra edilip edilmemesi hususunda açık ve kesin görüşünü Genel Kurula bildirir.d) Gündeminde seçim maddesi bulunan Olağan Genel Kurul’un yapılacağı ayın başına kadar geçen süre içinde, ek denetim raporu hazırlayarak ibra işlemi için Genel Kurula sunar.

e) Yönetim Kurulu’nun talebi halinde, kulübün iştiraki bulunduğu şirket ve kuruluşlarda denetim yaparak, denetim sonunda hazırlayacağı raporları Yönetim Kurulu’na sunar.

f) Denetim Kurulu üyelerinin talebi halinde ; her türlü bilgi, belge ve kayıtların, Kulüp yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, tesis, sosyal tesis ve eklentilerine girme taleplerinin yerine getirilmesi zorunludur.

Denetim sonucunda suistimalin veya Kulübün mali bünyesini etkileyecek gereksiz harcamaların ve tüzük hükümlerine aykırı borçlanmanın tespiti halinde; Denetim Kurulu, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmakla yükümlüdür.BEŞİNCİ BÖLÜM


YÜKSEK DİVAN GENEL KURULU

Oluşumu – Görev ve Yetkileri – Başkanlık Divanı

Oluşumu

Madde 46 : Yüksek Divan Genel Kurulu ; Kulübün danışma ve tüzükte kendisine yetki verilen hallerde karar ve iç denetim organı olup, Kulüpte 25 yılını tamamlamış üyeler ile Kulüp Başkanlığı ve Yönetim Kurulu asıl üyeliği yapmış olanlardan oluşur.


Görev ve Yetkileri

Madde 47 : Yüksek Divan Genel Kurulu ; Kulübün danışma organı sıfatıyla her yıl Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olağan, kendi üyelerinin üçte birinin veya Yüksek Divan Genel Kurulu Başkanlık Divanı’nın veya Yönetim ve Denetim Kurulu’nun yazılı çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Toplantılarda çoğunluk aranmaz.

Görev ve yetkileri şunlardır ;

a) Yüksek Divan Genel Kurulu, iç denetim organı olarak, gerektiğinde Kulübün idari, mali, hukuki, sportif ve sosyal işlevleri hakkında gerekli gördüğü incelemeleri yaparak Yönetim Kurulu’na bildirir. Yüksek Divan Genel Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu ve diğer kurul ve komitelerden istenilen bilgi ve belgeler, en geç 7 gün içinde yazılı olarak Yüksek Divan Genel Kurulu Başkanlık Divanı’na verilir.

b) Yüksek Divan Genel Kurulu; Yönetim Kurulu’nca önerilen konularda veya yapılan açıklamalar hakkında veya gerekli gördüğü hallerde, Kulübün tüm kurullarına, komite ve komisyonlarına öneri ve tavsiyelerde bulunur.

c) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmelikleri inceleyerek aynen veya değiştirerek onaylar.

d) Yönetim ve Denetim Kurulu’nun üç ayda bir vereceği çalışma raporlarını görüşür. Gerektiğinde raporlar hakkında ilgilileri uyarır ve varsa raporlarda belirtilen sorunları çözüme bağlar.

e) Gereksinim duyulduğunda tüzük değişikliğini Yönetim Kurulu’na önerir.

f) Tüzüğün 58/5. maddesi saklı kalmak üzere, Amatör Spor Şubelerin açılması, tatil edilmesi ve kapatılması hususlarındaki Yönetim Kurulu kararlarını görüşür ve karara bağlar.

g) Kendi çalışmaları ve Yönetim Kurulu faaliyetleri hakkındaki görüşlerini bir raporla Genel Kurula sunar.

h) Yüksek Divan Genel Kurulu, ayrıca Tüzüğün kendisine verdiği diğer görevleri yerine getirir, yetkilerini kullanır.

Yüksek Divan Genel Kurulu Başkanlık Divanı ;

Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Madde 48 : Yüksek Divan Genel Kurulu Başkanlık Divanı ; kendi üyeleri arasından gizli oyla üç yıl için seçilen bir Başkan, bir Başkan Vekili, bir Sekreter ve iki Yazman üyeden oluşur.

Başkanlık Divanı seçimleri Nisan ayı toplantısında yapılır. Başkanlık Divanı üyeliklerinden herhangi birisinde boşalma olduğu takdirde, Yüksek Divan Genel Kurulu’nun ilk toplantısında boşalan görev için seçim yapılır.

Başkanlık Divanı, Yüksek Divan Genel Kurulu’nun gündemini hazırlar, çalışmalarını düzenler, alınan kararları uygular, gerek gördüğü hallerde Yönetim Kurulu’na öneri ve tavsiyelerde bulunur. Genel Kurul’a sunulacak raporları hazırlar. Ayrıca,

a) Başkanlık Divanı, Yüksek Divan Genel Kurulu’nu temsil eder ve alınan kararları takip eder.

b) En az onbeş günde bir toplanır.

c) Yüksek Divan Genel Kurulu’nda alınan kararları uygular. Üyelerin yazılı başvurularını ve dileklerini inceler.

d) Yıllık çalışma raporu ile Yönetim Kurulu’nun faaliyetleri hakkındaki görüşlerini Genel Kurul’a sunar.


e) Kuracağı uzmanlık komisyonlarının çalışmalarını koordine eder. Yönetim Kuruluna ve diğer kurul, komite ve komisyonlara bildirilecek öneri ve tavsiyeleri iletir.

f) Tüzüğün kendisine verdiği diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.

Yüksek Divan Genel Kurulu Başkanlık Divanı, görevlerinin gerektirdiği harcamayı her yıl, bir evvelki yıldan az olmamak üzere bütçede kendisine ayrılan ödenekten karşılar.


ALTINCI BÖLÜM


DİSİPLİN KURULU

Oluşumu – Çalışma Yöntemi – Görev ve Yetkileri

Oluşumu

Madde 49 : Disiplin Kurulu, Kulüp üyeliğinde 10 yılını doldurmuş ve uyarı dışında herhangi bir disiplin cezası almamış, en az üç üyesi hukukçu olmak üzere, bilgi ve deneyim sahibi üyeler arasından, Genel Kurul’ca üç yıl için seçilen yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Yedek üyelerden en az ikisinin hukukçu olması şarttır.

Çalışma Yöntemi

Madde 50 : Disiplin Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer. Başkanın bulunmadığı hallerde toplantıya Başkan Vekili başkanlık eder.

Yedi üye ile toplanır, kararlar en az dört üyenin aynı istikametteki oyu ile alınır. Toplantı sayısı, asıl üyelerle sağlanamadığı takdirde, bu sayı, yedek üyelerle temin edilir. Tahkikatın devamını temin ve aksamaları önlemek için yedek üyeler de toplantılarda hazır bulunurlar.Yönetim Kurulu’nun talebi veya Yönetim Kurulu eliyle ulaştırılan veya üyeler tarafından doğrudan doğruya kendisine yapılan yazılı şikayet başvurusu üzerine soruşturmaya başlar.

Gerektiğinde soruşturmanın her safhasında tedbir kararı verebilir.

Başvurunun doğrudan doğruya Disiplin Kurulu’na yapılması halinde, şikayeti içeren dilekçenin bir sureti Yönetim Kurulu’na gönderilir. Yönetim Kurulu, dilerse görüşünü on gün içinde yazılı olarak Disiplin Kurulu’na bildirir.

İlgilileri, varsa tanıkları davet ederek dinler. Gerekli gördüğü belgeleri taraflardan veya Kulübün yetkili organlarından talep ederek inceler. Deliller toplanıp, tahkikat tamamlandıktan sonra kararını verir.

Disiplin Kurulu, kendisine intikal eden olayın aynı zamanda yargıya da intikal etmiş olması halinde, şikayet olunan hakkında tedbir kararı vererek, yargı sürecini beklemek zorundadır. Olay hakkında yargının vereceği karar, Disiplin Kurulu’nca dikkate alınır.

Savunmasını yapmak için çağrıldığı halde gelmeyen veya verilecek kesin süre içinde yazılı savunma da göndermeyen kimse hakkında, başkaca bir işleme gerek görülmeden mevcut delillere göre karar verilir.

Tahkikatın sonuçlanmasından sonra en geç onbeş gün içinde karar verilir ve kararlar gerekçeli olarak yazılır. Kesin veya geçici ihraç hariç, Disiplin Kurulu’nun vermiş olduğu kararlar kesindir.

Kararlar Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir. Kararın bir nüshası Yönetim Kurulu tarafından ilgiliye 7 gün içinde tebliğ edilir. Bir nüshası Kulübün ilan tahtasında 15 gün süre ile ilan edilir, bir nüshası ise Sicil Kurulu’na gönderilir.


Görev ve Yetkileri

Madde 51 : Disiplin Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır :

a) Yönetim Kurulu’nun müracaatı halinde, Kulübün personel kadrosunda görev alanlarla, Kulüp’te hangi görevde olursa olsun bütün üyeler ve amatör sporcular hakkında disiplin cezası vermek ;

b) Disiplin Kurulu tarafından çağrıldıkları halde mazeretsiz olarak gelmeyen, bildiğini söylemeyen veya gerçek dışı beyanda bulunanlar veya istenilen bilgi ve belgeleri vermeyenler hakkında re’sen soruşturma açarak, disiplin cezası vermek ;

c) Geçici ihraç veya ihraç cezalarını gerektiren bir taleple Disiplin Kurulu’na verilen veya sevk edilenler hakkında, tahkikatın her safhasında tedbir kararı almak ve bu kararın uygulanmasını Yönetim Kurulu’ndan talep etmek.


YEDİNCİ BÖLÜM


SİCİL KURULU

Oluşumu – Görev ve Yetkileri

Oluşumu

Madde 52 : Sicil Kurulu, Kulüp üyeliğinde 10 yılını doldurmuş üyeler arasından Genel Kurul’ca üç yıl için seçilen beş asıl, üç yedek üyeden oluşur.
Görev ve Yetkileri

Madde 53 : Sicil Kurulu, Kulüp üyelerinin ve amatör sporcuların sicil kütüklerini tutar, üyelerin listesini düzenler, haklarını belirtir, üyeler hakkında Disiplin Kurulu tarafından verilen kararları üyenin siciline işler.

Üyeler ve amatör sporcular hakkında yapılan işlemleri, durumlarında meydana gelen değişiklikleri, aldıkları görevleri, yaptıkları hizmetleri, başarı ve cezaları sicillerine işler.

Tüzüğe göre, Genel Kurul’a katılma hakkı olan üyelerin listesini düzenler ve Genel Kurul toplantısından yirmi gün önce, giriş kartları ile birlikte Yönetim Kurulu’na verir.

Yüksek Divan Genel Kurulu’na girecek üyeleri belirler ve listesini her yıl Ocak ayında Yüksek Divan Genel Kurulu Başkanlık Divanı ile Yönetim Kurulu’na verir.

Her yıl Ocak ayında, tüzüğün 8. maddesi gereğince, yeni üye kabulü için, bir önceki yıl sonu itibariyle mevcut üye sayısını Yönetim Kurulu’na bir yazı ile bildirir.

Kendilerinden istenilen bilgi ve belgeleri vermemekte direnen üyeler hakkında, gerekli soruşturmanın açılması için bunları Yönetim Kurulu’na bildirir.

Tüzüğün kendisine verdiği diğer görevleri yerine getirir, yetkileri kullanır.SEKİZİNCİ BÖLÜM


BALOTAJ KURULU

Oluşumu – Görev ve Yetkileri

Oluşumu

Madde 54 : Balotaj Kurulu, Kulüp üyeliğinde 10 yılını doldurmuş üyeler arasından, Genel Kurul’ca üç yıl için seçilen dokuz asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Kulübün Başkanı veya onun görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi, Balotaj Kurulu’nun doğal üyesidir.

Görev ve Yetkileri

Madde 55 : Balotaj Kurulu, kulübe üye olmak için başvuruda bulunanlar hakkında tüzüğün ve yönetmeliğin öngördüğü şekil ve koşullar içinde gerekli incelemeleri yapar. Balotaj Kurulu, üye olmak için Kulübe başvuran adaylar hakkındaki gerekli araştırmayı yapmak üzere üyelerden birisini inceleme elemanı olarak görevlendirir.

İnceleme elemanı ; Kulübe üye olmak için talepte bulunan kişinin başvuru formunda beyan ettiği bilgilerin doğruluğu hakkında gerekli incelemeleri yaptıktan sonra, talep sahibini şifahi görüşmeye çağırır. Kendisi ile yapılacak bu görüşmeden sonra, üyelik talebi hakkındaki olumlu veya olumsuz görüşünü Balotaj Kurulu’na bildirir.

Balotaj Kurulu ; inceleme elemanının görüşlerini de değerlendirdikten sonra, üyelik talebinin uygun bulunup bulunmadığına ilişkin görüşünü oylama yaparak belirler. Oylama sonunda, üyelik talebinin kabulü veya reddinin gerekeceğine ilişkin karar, talep dosyası ile birlikte Kulüp Genel Sekreterliğine gönderilir.

Balotaj Kurulu toplantıları ayda en az iki defa asgari altı üyenin katılımı ile yapılır. Toplantılara kurulun Kulüpte en kıdemli üyesi başkanlık eder. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.


DOKUZUNCU BÖLÜM


TARİH, MÜZE VE ARŞİV KURULU

Oluşumu – Görev ve Yetkileri

Oluşumu

Madde 56 : Tarih, Müze ve Arşiv Kurulu; Kulüp üyeliğinde 10 yılını doldurmuş üyeler arasından Genel Kurul’ca üç yıl için seçilen beş asıl, üç yedek üyeden oluşur.

Görev ve Yetkileri

Madde 57 : Tarih, Müze ve Arşiv Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır ;

a) Kulübün tarihinin; tarihi belge, bilgi ve kayıtlara göre yazılması,

b) Kulübün spor müsabakalarından kazandığı, çalışma ve faaliyetlerinden elde ettiği kupa, bayrak, flama, madalya gibi ödüllerin Kulübe verilen tüm hediyelerin, kitap, belge ve hatıra değeri olan diğer eşya ve evrakın saklanması, korunması, kayıtların sergilenmesini, tutulmasını düzenler ve saklar. Ayrıca,

c) Günlük gazete ve dergilerde yayınlanan yazıları, fotoğrafları, TV, kaset kopyalarını düzenli bir şekilde toplar, muhafaza eder.

d) Kulübün tüm spor branşlarında müsabakalarla ilgili bilgiler ve belgeleri toplar, arşivler.

e) Genel Kurul ve Yüksek Divan Genel Kurulu’nun olağan ve olağanüstü toplantılarını kayda alır ve arşivler.

f) Mevcut bilgilere, belgelere ve kayıtlara dayanarak her yıl Kulübün yıllığını hazırlar ve yayınlar.


D Ö R D Ü N C Ü K I S I M

SPOR ŞUBELERİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amatör Spor Şubeleri – Profesyonel Futbol Şubesi

Amatör Spor Şubeleri

Madde 58 : Kulüp; kuruluş amacına uygun olarak gençlerin ruhen, fikren ve bedenen eğitilmelerini temin ve sporcu olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla çeşitli branşlarda amatör spor şubeleri kurarak çalışmalar düzenler ve yürütür.

Amatör spor şubelerinin bütçeleri, yasa ve tüzük hükümlerine göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu şubelerin harcamaları kendilerine ayrılan bütçelerden yapılır.

Amatör spor şubelerinin çalışma ve yönetimlerinden, Yönetim Kurulu’nun amatör spor şubelerinden sorumlu üyesi, spor direktörü, genel kaptanları, kaptanlar, teknik yöneticiler ve idareciler, yetkili ve sorumludur.

Amatör şube kaptanları tüzüğün 72/2 maddesine esas olmak üzere, Sicil Kurulu’na bilgi vermekle yükümlüdür.

Amatör spor şubelerinin açılması, tatil edilmesi, kapatılması, Yüksek Divan Genel Kurulu’nun görüşü alınarak Yönetim Kurulu kararıyla olur.

Amatör spor şubelerinin faaliyeti, çalışma düzeni ve şekli yönetmelikle belirlenir.


Profesyonel Futbol Şubesi

Madde 59: Profesyonel Futbol Şubesi’nin faaliyeti, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir ve yürütülür.

Yönetim Kurulu, bu şubenin tüm elemanlarını sözleşmelerle sağlar, gerektiğinde komiteler kurar.

Profesyonel Futbol Şubesi’nin gelir ve giderleri Kulübün genel bütçesi içinde ayrı bir fasılda toplanır. Bu şube için yapılacak harcamalar, Kulübün genel bütçesini sarsmayacak ve bütçe ile bu şubeye ayrılan ödeneği kesinlikle aşmayacak şekilde yapılır.

Mevzuatın sağladığı olanaklara göre, profesyonel futbol şubesinin şirketleşmesine veya vakıf haline dönüştürülmesine Genel Kurul’ca karar verilebilir.


B E Ş İ N C İ K I S I M

TESİSLER - SOSYAL TESİSLER
VE KULÜBÜN FAALİYETLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Tesisler - Sosyal Tesisler
Tesisler

Madde 60 : Tesisler ; Kulübün amacını ve faaliyetlerini gerçekleştirmek ve Kulübü daha çağdaş yarınlara götürebilmek amacıyla, gelir getirmeye yönelik ticari işletme şeklinde kurulur ve işletilir. Bu tesis ve işletmelerin kurulmasına, istifade edilmesine, işletilmesine veya kiraya verilmesine ilişkin usul ve esaslar bir yönetmelikle düzenlenir.

Tesislerden, yönetmelik hükümleri dahilinde; üyeler, sporcular ve bedeli mukabilinde üye olmayanlar da istifade edebilir.

Tesisler, serbest piyasa koşullarına uygun olarak ticari işletme şeklinde işletilir veya kiraya verilebilir. Kiralama ve işletme koşulları, Yüksek Divan Genel Kurulu’nun görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Tesis faaliyetlerinin yürütülmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.


Sosyal Tesisler

Madde 61 : Sosyal Tesisler ; üyelerin ve sporcuların gereksinimlerini karşılamak, boş zamanlarını değerlendirmek, üyeler ve sporcular arasındaki dayanışmayı sağlamak, birlik ve beraberliği temin maksadıyla kurulur ve düzenlenir.

Sosyal Tesislerin işletme hakkı ve kullanılması, gerektiğinde Kulübün hak ve menfaatleri doğrultusunda, devir ve ciro hakkı verilmeksizin kiraya verilebilir.

Sosyal Tesisler kiralanmış veya işletmesi gelir karşılığında bir başkasına devredilmiş olsa dahi, üyelerin istifade şekline ilişkin usul ve esaslar bir yönetmelikle belirlenir. Sosyal tesis faaliyetlerinin yürütülmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.

İdare ve işletmenin şekil ve şartları yönetmelikle saptanır.

Sosyal Tesislerde politik toplantılar yapılamaz, tesis salonları siyasi partilerin ve sendikaların hangi nam altında olursa olsun hiçbir toplantısına tahsis edilemez.


Yatırım ve Tesisler

Madde 62 : Yönetim Kurulu; Kulübün amacına ve menfaatine uygun gördüğü her türlü yatırımları yapar. Ticari işletme şeklinde kurulan tesisler ile sosyal tesisler, günün ekonomik koşullarına uygun olarak işletmeye açar. Bu yatırım ve tesisler ;

a) Kulübe ait taşınmazlar üzerinde veya uzun süreli kiralama veya irtifak hakkı tesisi suretiyle Kulüp leyhine tahsis edilmiş arsa veya arazi üzerinde yapılır. Yönetim Kurulu; yapılacak bu yatırımlar için, gerekli tatbikat projeleri ve finansman projesi ile birlikte Genel Kurul’dan onay almadan uygulamaya geçemez.

b) Tesis yatırımları ; intifa hakkı tesis edilerek veya yap-işlet-devret modeliyle yapılacak ise, bu yatırımlar için gerekli tatbikat projeleri ve finansman projesi ile birlikte Genel Kurul’dan onay alındıktan sonra sözleşmeler Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

Ancak, (a) ve (b) bentlerinde yazılı olan hususlarda borçlanmayı gerektirmeyecek yatırım ve tesisler için Yüksek Divan Genel Kurulu’nun kararı yeterlidir.


Sosyal Tesis ve Faaliyetlerden Yararlanma

Madde 63 : Kulübün sosyal tesis ve faaliyetlerinden yararlanan üyeler ile üye olmayan kimselerden, sosyal tesis giderlerine iştirak payı alınır.

Faydalanmanın esas ve şartları yönetmelikle, iştirak paylarının miktarı ve alınma şekli her yıl Yüksek Divan Genel Kurulu’nun görüşü alınarak, Yönetim Kurulu kararı ile saptanır.


A L T I N C I K I S I M

DİSİPLİN İŞLERİ VE CEZALAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Disiplin Organları – Verilecek Cezalar

Disiplin Organları

Madde 64 : Kulübün Disiplin Organları ve verecekleri cezalar şunlardır :

a) Disiplin Kurulu ; Personel kadrosunda görev alan üyeler dahil, tüm üyeler ile amatör sporcular hakkında tüzüğün 65 ve 66. maddelerinde tadat olunan cezaları vermeye,

b) Yönetim Kurulu ; üye olmayıp da Kulübün tesislerinden istifade edenler ile Kulübün personel kadrosunda görev alanlar ve amatör ve profesyonel sporcular hakkında,

c) Kulüp Başkanı ; sporcular hakkında,

d) Amatör Spor Şubelerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ; amatör sporcular hakkında,

e) Teknik Yönetici ve Öğreticiler ; sporcular hakkında tüzükte öngörülen cezaları verir.


Disiplin Cezaları

Madde 65 : Kulüp veya üyelerle ilişkili olmak koşuluyla, Türk Ceza Kanunu’nun suç saydığı fiilleri ika edenler ile ; tüzük, yönetmelik ve kulübün organlarınca alınan kararlara ve tespit edilen yöntem ve kurallara kasten uymayanlar veya bunları ihlal edenler veya kendilerine verilmiş olan görevleri yapmayan, savsaklayan veya görevin gerektirdiği dürüstlük kurallarına uymayanlar, basın ve yayın yoluyla kulübün, üyelerin veya başkan ve yöneticilerin veya sporcuların veya spor adamlarının manevi şahsiyetini tahkir edenler, sövenler veya hakaret edenler veya basın-yayın yoluyla veya söz, yazı, bildiri veya beyanat suretiyle kulübü küçük düşürenler veya Kulüp düzenine uymayanlar veya Kulübe sadakat göstermeyenler hakkında, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre bu tüzükte yazılı disiplin cezaları yetkili disiplin organları eliyle uygulanır.

Disiplin cezaları şunlardır ;

a) Uyarı : Yazılı olarak üyenin dikkati çekilir ve sicile geçmez.

b) Kınama : Görev ifasında ve davranışlarında kusurlu hareket ettiğinin kendisine yazılı olarak bildirilmesidir. Sicile geçer.

c) Antrenman veya yarışmalardan men, ücret ve para cezası : Fenerbahçelilik onuru ila bağdaşmayacak davranışlarda bulunanlar ile ihtar ve uyarı cezaları ile cezalandırıldıktan sonra aynı cezayı gerektiren kusurlu hareketi tekrarlayan amatör sporcular hakkında verilir. Verilene yazı ile bildirilir. Sicile geçer.


d) Geçici ihraç : Tüzük ve yönetmelik hükümlerinin ihlali halinde sadece Kulüp üyeleri hakkında verilir. Yazılı olarak bildirilir ve sicile geçer.

e) İhraç : Tüzükte belirtilen hallerde verilir. Verilene yazılı olarak bildirilir ve sicilden kaydı silinir. Kaydı silinen üyenin sicil numarası başkasına verilemez.


Disiplin Cezalarını Gerektiren Fiiller

Madde 66 : Disiplin cezalarını gerektiren fiiller şunlardır :

A) Geçici İhracı Gerektiren Fiiller ;

a) Tüzük ve Yönetmelik hükümleri ile yetkili kurullarca alınan kararlara kasten uyulmaması veya bu kararların yerine getirilmemesi veya savsaklanması veya ihlal edilmesi,

b) Kulüp organları tarafından istenilen bilgi ve belgeleri tekide rağmen ilgili organlara vermemekte direnilmesi,

c) Üyeler arasındaki birlik ve dayanışma ile bağdaşmayan hareketlerde bulunulması,

d) Kendisine verilmiş olan görevin kasten yapılmaması, savsaklanması veya görevin gerektirdiği dürüstlük kurallarına uyulmaması,

e) Kulüp düzenine uyulmaması veya Kulübe sadakat gösterilmemesi veya basın ve yayın yoluyla veya söz, yazı, bildiri veya beyanat suretiyle Kulübü küçük düşürenler veya üyelerin veya başkan ve yöneticilerin veya görevli sporcu ve spor adamlarının manevi şahsiyetine, kişilik haklarına, şeref ve haysiyetine tecavüz edilmesi, tahkir veya tezyif edilmesi, sövülmesi, hakaret edilmesi,

hallerinde, üç aydan üç yıla kadar geçici ihraç cezası verilir.

B) İhracı Gerektiren Fiiler ;

a) Kulüpteki görevini veya üyelik sıfatını kötüye kullanarak, niteliği ne olursa olsun kendisine ve/veya bu yolla başkasına menfaat temin eden veya Kulübe zarar veren,

b) Her ne suretle olursa olsun, kendisine tevdi olunan kulübe ait para, para hükmündeki evrak, senet veya sair malları kendisinin veya başkasının yararına kullanan, sarf eden, satan, saklayan,

c) Kulübe ait evrak, defter ve kayıtları tahrif, tağyir eden veya saklayan veya sahte evrak düzenleyen,

d) Genel Kurul ve diğer kulüp organlarında yapılan seçimler ve oylamalar ile oyların sayım ve dökümüne hile karıştıranlar ile ;e) Bu maddenin (A) fıkrasının (e) bendinde sayılan fiillerin tekerrürü veya madde tayini sureti ile işlenmesi veya Kulüple ilişkili olmak koşuluyla fiili tecavüz hallerinde üye, Kulüpten ihraç edilir.

Cezanın Sonuçları ve İtiraz

Madde 67 : İhtar, kınama, antrenman ve yarışmalardan men cezaları ile para cezası alanların, bu cezaların sonuçlarına karşı itiraz hakları yoktur.

Geçici ihraç cezası alan üye ; kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde yazılı olarak Yönetim Kurulu’na başvurmak suretiyle, Disiplin Kurulu tarafından verilen kararın kaldırılmasını Genel Kurul’dan talep edebilir.

Geçici ihraç cezası alan üye, ceza müddetince üyelik haklarını kullanamaz, Kulübün tesis ve faaliyetlerinden istifade edemez, ceza süresi üyelik süresinden sayılmaz, görevde iseler görevleri kendiliğinden sona erer.

İtiraz cezanın uygulanmasını durdurmaz. Kesinleşmemiş olsa dahi, geçici veya kesin ihraç cezası alanların, haklarında daha önce tedbir kararı verilmiş ise Kulüple ilgili hertürlü ilişkisi derhal kesilir. Görevli iseler, görevlerinden istifa etmiş sayılırlar.

Kulüpten ihraç edilen üye ; ihraç kararının kendisine tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde, Yönetim Kurulu’na başvurarak, genel kuruldan ihraç kararının bir kere daha Disiplin Kurulu’nca görüşülmesini talep edebilir. Genel Kurul, ihraca ilişkin kararın bir kere daha görüşülmesi için dosyayı Disiplin Kurulu’na iade kararı alabilir veya talebi reddedebilir. Talebin reddi halinde, Disiplin Kurulu tarafından verilen ihraç kararı kesinleşir.

Dosyanın Disiplin Kurulu’na iadesi halinde; Disiplin Kurulu verdiği kararında ısrar eder ise, dosya aynı usulle tekrar Genel Kurul’a gelir. Genel Kurul’un vereceği ikinci karar kesindir.

Disiplin Kurulu’nca amatör sporcular hakkında verilmiş olan disiplin cezalarının uygulanması, Yönetim Kurulu tarafından ertelenebilir. Disiplin cezası, sporcunun siciline işlenir. Sporcu, Kulüp üyesi olmak istediğinde ceza dikkate alınır. Uygulanamamış ise bu ceza, üyeliğe kabul halinde uygulanır.

Şikayet Hakkının Düşmesi

Madde 68 : Kulüpten ihracı veya geçici ihracı gerektiren fiile ve faaline itila tarihinden itibaren 6 ay içinde şikayet veya talep suretiyle Disiplin Kurulu’na sevk edilmeyen kimse hakkında disiplin kovuşturması yapılmaz. Diğer fiiller için şikayet süresi 3 ay olup, Tüzüğün 6. maddesinde sayılan haller için herhangi bir süre yoktur.

Tedbir Kararı

Madde 69 : Disiplin Kurulu ; kovuşturma ve soruşturmanın her safhasında, tedbir kararı verebilir ve uygulanması için Yönetim Kurulu’na bildirir. Haklarında tedbir kararı verilmiş olanlar, savunma hakkı hariç, tedbirleri devam ettiği sürece, üyelik haklarını kullanamazlar ve Kulübün hiçbir birimine giremezler. Görevde iseler, tahkikatın selameti bakımından, bir karar verilinceye kadar görevlerinden izinli sayılırlar.Y E D İ N C İ K I S I M

MALİ HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM

Bütçe – Kulübün Gelir Kaynakları
Bütçe

Madde 70 : Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak, Genel Kurul’ca, aynen veya değiştirilerek kabul edilen bütçe 1 Ocak – 31 Aralık itibariyle bir yıllıktır. Ancak, 1 Ocak tarihinden Genel Kurul tarihine kadar geçecek süre içinde, bir yıl önceki bütçede belirlenen tutarlarla sınırlı olarak yapılacak harcamalar, bütçeye uygun addedilir.

Bütçenin fasıl ve maddeleri arasında aktarma mümkündür. Ancak, maddeler arasında aktarma Yönetim Kurulu, fasıllar arasında aktarma Yüksek Divan Genel Kurulu kararı ile yapılır.

Profesyonel Futbol faaliyetleri ile ilgili her türlü gelir ve giderler, genel bilançonun ayrı bir bölümünde bir hesapta toplanır.

Yönetim Kurulu’nun, profesyonel futbol faaliyeti ile ilgili hesapları ve genel faaliyetlerinin ibrası, Genel Kurul’da ayrı ayrı oya sunulur.

Yönetim Kurulu bütçe dışı harcama yapamaz. Bütçe dışı harcama ancak, Genel Kurul’ca kabul edilecek ek bütçe ile yapılabilir.

Yönetim Kurulu bütçenin %10’u kadar borçlanabilir. Ancak, ek bütçe ile kabul edilecek borçlanmalar ile tüzüğün 62. maddesi kapsamında yapılacak borçlanmalar %10’nun hesaplanmasında dikkate alınmaz. Sporcu transferleri nedeniyle yapılacak borçlanmalarda ise; transfer borçlanma bedeli, yapılan sözleşme süresine bölünerek bulunacak miktar, %10’nun hesabında dikkate alınır.

“Bütçe dışı harcama yapılamaz” hükmüne aykırı hareket eden Yönetim Kurulu, yaptıkları bütçe dışı harcamanın tamamından müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Bütçe dışında borçlanmayı gerektiren yatırımlar söz konusu olduğunda ; Yönetim Kurulu bu borçlanma için Genel Kurul’dan yetki almak zorundadır. Tüzüğün 62. maddesinde belirtilen yatırımlar için, Genel Kurul tarafından yetki verilmeden hiçbir şekilde borçlandırıcı bir işlem ve akit yapılamaz, yapıldığı takdirde Kulübü ilzam etmez.

Tesis yatırımları için Genel Kurul’dan yetki alınarak sağlanacak finansman, ancak o projenin yatırımında kullanılacaktır. Buna aykırı uygulamadan, Yönetim Kurulu müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Kulübe ait taşınmaz mallar, Genel Kurul kararı olmadan satılamaz, ipotek edilemez ve mülkiyetin gayri ayni haklarına konu teşkil edilemez.

Borçlanmalara ait Yönetim Kurulu kararları hakkında mevzuat hükümleri uygulanır.

Kulübe tahakkuk ettirilmiş Vergi, Resim, Harç, SSK primleri gibi yasal ödemeler, varsa gecikme ve temerrüt faizleriyle birlikte vadesinde ödenir.

Kulübün Gelir Kaynakları ile ;
Gelir ve Giderlerde Usul
 
Konu Sahibi
Konu Sahibi

manclup12

Level 11
Katılım
30 Tem 2010
Konular
621
Mesajlar
6,513
Reaksiyon Skoru
1,123
Online Süresi
10d
Başarım Puanı
251
Yaş
22
MmoLira
0
DevLira
0
En İyi Cevap Puanı
0
Takipçiler
70
Ticaret - 0%
0   0   0
geri kalanı kabul etmedi yorum bolumundeMadde 71 : Kulüp gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Kulüp gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde, banka tarafından düzenlenecek dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Bu belgelerin saklama süresi beş yıldır.

Kulüp gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgesinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile Kulüp gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar bir yönetmelikle düzenlenir.

Kulübün Gelir Kaynakları,

a) Giriş ücreti ve aidatlar,

b) Kulüpçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango balo, eğlence, temsil, konser, konferans, gezi gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

c) Spor faaliyetleri ve yarışmalardan, bunların Radyo ve Televizyonda yayınlanmasından, Spor Toto, Spor Loto, İddaa ve benzeri şans oyunları paylarından elde edilen gelirler,

d) Kulübün tanıtımına yönelik hediyelik eşya satışından elde edilen gelirler,

e) Kulübün malvarlığından elde edilen gelirler,

f) Tesis işletmelerinden elde edilen gelirler,

g) Reklam gelirleri,

h) Spor tesislerinden elde edilen gelirler,

i) İsim hakkından, iştiraki bulunduğu şirketlerden veya vakıflardan elde ettiği gelirler,

j) Sosyal tesis ve diğer tesis faaliyetlerinden elde edilen gelirler,

k) Kiralar ve işletmecilerden sağlanan gelirler,

l) Kulübün ortağı olduğu şirketlerden elde edilecek temettüler ile bu şirketlere ait hisselerin halka arz yoluyla Borsada yapılacak satışlarından elde edilecek gelirler,

m) Yurtiçinden kabul edilecek bağış ve yardımlar ile mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak koşuluyla, yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlarca banka aracılığı ile yapılacak ayni ve nakti yardımlar.

n) Sponsorlardan elde edilecek ayni ve nakdi gelirler.

Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine göre toplanacak bağış ve yardımlar ile gelirlerin toplanması hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Defter ve Kayıtlar

Madde 72 : Kulüp, aşağıda yazılı defterleri tutar :

1) Üye Kayıt Defteri : Kulübe girenlerin kimlikleri, giriş tarihleri, yıllık aidatları ve Tüzükte belirtilen diğer hususlar bu deftere yazılır.

2) Lisanslı Sporcu Kayıt Defteri : Lisanslı, amatör ve profesyonel Kulüp sporcuları için tutulur ve sporcularla ilgili hertürlü hareket (ödül, disiplin cezası, transfer, branş değiştirme, statü değiştirme, kiralanma, satış ve benzeri) bu deftere kaydedilir.


3) Karar Defteri : Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır.

4) Yevmiye ve Defteri Kebir.

5) Gelen ve Giden Evrak Defteri : Gelen ve giden evrak, tarih ve numarası ile sevki deftere kaydolunur. Gelen evrakın asılları, giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.

6) Gelir ve Gider Defteri : Kulüp namına alınan bütün paralar, alındı belgesi ile alınır. Harcamalar gider belgesi ile yapılır. Bu belgelerde gösterilen paraların alındıkları ve verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

7) Bütçe, Kesin Hesap ve Bilanço Defteri : Bütçe kesin hesap ve bilançolar bu deftere işlenir.

8) Demirbaş Defteri : Demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.

9) Ambar Defteri : Demirbaş dışında kalan eşyalar bu deftere işlenir.

10) Alındı Belgesi Kayıt Defteri : Alındı belgelerinin kayıt teslim ve tesellümleri bu deftere işlenir.

11) Kurullar Karar Defteri : Her kurul kararlarını tarih ve numara sırası ile bu defterlere kaydeder.

12) Tüzükte Öngörülen Diğer Defterler : Yukarıda gösterilen defterlerin noterden tasdikli olmaları zorunludur.

Kulübün özel ve resmi sportif faaliyetlerine ait föylerin düzenlenip muhafaza edilmesi, özel müsabaka defterlerinde istatistiki bilgilerin tutulması, Kulüp organlarının tutanakları, kararları, defterleri ve diğer belgelerinin sistemli bir düzenleme ile saklanması, Tarih, Müze ve Arşiv Kurulu’nun sorumluluğundadır.

Bu bilgi ve belgeler, gerektiğinde, yetkililerin incelenmesine sunulur. Ancak, Genel Kurul ve Yüksek Divan Genel Kurulu toplantı tutanakları, dileyen her üyenin incelemesine açıktır.

Kullanılmayan Eşyanın Satılması

Madde 73 : İhtiyaç fazlası ve kullanılamaz hale gelmiş veya satılmasında kulübün menfaati olan taşınır mallar, Yönetim Kurulu kararı ile satılır ve Kulübe gelir kaydedilir.


S E K İ Z İ N C İ K I S I M

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM

Uluslararası Faaliyet - Anlaşmalar –
Tüzüğün Değiştirilmesi – Kulübün Feshi
Uluslararası Faaliyet
Madde 74 : Kulüp, tüzükte gösterilen amacını gerçekleştirmeye veya katkıda bulunmaya yönelik, uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir. Mevzuat hükümleri dahilinde ve Genel Kurul’dan yetki alınmak koşulu ve Yönetim Kurulu Kararı ile yurtdışında temsilcilik veya şube açabilir, dernek veya üst kuruluş kurabilir, kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilir.

Anlaşmalar

Madde 75 : İşbu Tüzükten doğan veya yetkili organlarca verilen yetkiye dayanılarak yapılan tüm sözleşme ve anlaşmalar ile taahhüt ve borçlanmaların hüküm ifade edebilmesi ancak, imza tarihinden itibaren otuz gün içinde Yönetim Kurulu’nun onayına bağlıdır. Bu husus, işlemlerle ilgili belgelerde açıkça belirtilir.

Yönetim Kurulu kararından geçmeyen veya yetki alınmadan akdedilen sözleşme ve anlaşmalar Fenerbahçe Spor Kulübü tüzel kişiliğini bağlamaz.
Tüzüğün Değiştirilmesi

Madde 76 : Tüzük değişikliği, Yönetim Kurulu’nun veya Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin onda biri tarafından istenilebilir.

Tüzükte yapılması istenilen değişiklik, üyelere yapılacak çağrıda açıkça gösterilir.

Tüzük değişikliğinin görüşüleceği Genel Kurul, toplantıya katılma hakkına sahip olan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla toplanır.

İlk toplantıda yeter sayısı sağlanmadığı takdirde; ikinci toplantıya, katılma hakkına sahip olan üyelerin en az onda birinin katılması şarttır.

Bu toplantıda değişiklikler, toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğunun olumlu oyu ile kabul edilir. Tüzükte yapılacak değişiklik Mülki İdare Amirliği’ne bildirilir.
Kulübün Feshi

Madde 77 : Kulübün feshine karar verilebilmesi için; bu amaçla yapılacak Genel Kurul toplantısına katılma hakkına sahip olan üyelerin en az 2/3’sinin bu toplantıya katılmış olması şarttır. Fesih kararı ise, bu genel kurula katılmış olan üyelerin 2/3 çoğunluğunun olumlu oyu ile alınır.

İlk toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı, Genel Kurula katılma hakkına sahip olan üyelerin en az onda birinin iştiraki ile toplanır, toplantıya katılanların 2/3 olumlu oyu ile karar verilir.


Kulüp Mallarının Tasfiye Şekli

Madde 78 : Kulübün feshi veya infisahı halinde mal varlığı, Kulübün kurulmuş veya kurulacak Eğitim Vakfı’na geçer.

Kulüp mallarının tasfiyesi, Yönetim Kurulu tarafından veya Genel Kurulca seçilecek bir Kurul tarafından kanun hükümlerine göre yapılır.

Tebligat Usulü

Madde 79 : Her türlü tebligat üyenin adresine yapılır.

Üye açık adresini ve adresinde meydana gelen değişikliği Kulübe bildirmekle yükümlüdür. Yapılan tebligatın, tebliğ edilmeyerek iadesi halinde, tebliğ konusu evrakın onbeş gün içinde veya tebligatın mahiyetine göre ayrıca tayin edilecek süre içinde Kulüp idaresinden alınması, Kulüp merkezinde ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan olunur. İşbu ilan, tebliğ hükmündedir.

İlanda tebligatın yapılmadığı ve bu ilanın tebliğ hükmünde olduğu belirtilir.

Kesin netice doğuracak bir durum bildiren veya bir süreyi içeren tebligatlar, iadeli alma haberli olarak yapılır.


Kulübün Şubesi

Madde 80 : Kulübün şubesi yoktur. Ancak, tüzükte öngörülen usul ve esaslar dahilinde ve gerekiyorsa ilgili mercilerden izin alınmak suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilik açılabilir. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararı ile görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin Mülki İdare Amirliği’ne yazılı olarak bildirilir.

Yönetmelikler

Madde 81 : Gerek bu Tüzükte yer alan, gerek doğacak ihtiyaca göre hazırlanacak yönetmelikler, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır. Mevzuu itibari ile birbirleri ile ilgili olanlar, tek bir Yönetmelikle toplanabilir.

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yönetmelikler, Yüksek Divan Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edildikten sonra yürürlüğe girerler.


Geçici Hükümler

Geçici Madde 1 : Bu tüzük tadili ile üç yılda bir yapılması kabul edilmiş olan Kulüp Başkanı’nın, Kulüp Organları’nın ve Yüksek Divan Genel Kurulu Başkanlık Divanı’nın seçimlerine ilişkin hükümleri; Ocak 2006 yılında yapılacak Yüksek Divan Genel Kurulu Başkanlık Divanı’nın; Şubat 2006 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul’da ise, Kulüp Başkanı ve Kulüp Organları’nın seçimlerinden sonra yürürlüğe girer.

Geçici Madde 2 : Kulüp tarafından, üyenin sicil kaydında gösterilen adresine gönderilen mektup veya tebligatların, bu adreste bilinmediğinden bahisle, mektupları veya tebligatları bilâ tebliğ iade edilen üyeler ile aidat vesair borçlarını son üç yıldan beri ödemeyip Kulübe borçlu olanlar, Anadolu baskısında da yer alacak şekilde tirajı yüksek bir gazete ile yapılacak ilanı müteakip üç ay içinde sicil kayıtlarını güncelleştirmeyenler ile var olan borçlarını bu süre içinde ödemeyen üyelerin kayıtları Yönetim Kurulu kararı ile silinir.

Borçlu üyelerin tespiti ile adres güncelleştirilmesine ilişkin iş ve işlemler, Sicil Kurulu tarafından yapılarak Yönetim Kurulu’na bildirilir.

Geçici Madde 3 : Kulübün tesislerinden istifade hakkı tanınmış olan sosyal üyelerden, borçlu olanların sosyal üyeliklerine, Yönetim Kurulu kararıyla son verilir.

Geçici Madde 4 : Bu tüzük tadilinin kabulünden önce, tüzüğün 5. maddesi kapsamında kendilerine “Kulübün faaliyet ve tesislerinden yararlanma” hakkı tanınmış olanlar, üyeliğe kayıt için gerekli evrakları tamamlayıp Kulüp Genel Sekreterliği’ne müracaat ettikleri takdirde, iki yıllık bekleme süresinin sonu beklenmeksizin, tüzüğün 11. maddesi hükümlerine göre Yönetim Kurulu kararı ile asıl üyeliğe kabul edilirler.

İki yıllık bekleme süresi dolmadan bu yolla üyeliğe kabul edilenler, üyeliğe kabul tarihi itibariyle üyelik haklarından istifade ederler.


Yürürlük

Madde 82 : İşbu Tüzük, Genel Kurul’un kabulü tarihinden itibaren yürürlüğe girer.


üyelik

Değerli Taraftarımız,

Kulübümüze üye olmak için gereken detaylı her türlü bilgiyi 0 216 542 19 39 numaralı telefondan veya [email protected] alabilirsiniz. Sizlere üyelikle ilgili fikir vermesi açısından aşağıdaki bilgiler dikkatinize sunulmuştur.

Saygılarımızla,
Üyelik için


1. On sekiz yaşını bitirmiş, fiil ehliyetine sahip bulunan ve tüzükte öngörülen amaca katkıda bulunabilecek yetenek ve niteliklere sahip ve Fenerbahçelilik ruh ve sevgisi ile dolu olan her gerçek kişi, Kulübe üye olabilir.
2. Noter tasdikli nüfus hüviyet cüzdan fotokopisi (Aslı)
3. Noter tasdikli imza beyannamesi (Aslı)
4. 2 Adet fotoğraf (Aslı)
5. Adli sicil belgesi (Sabıka kaydı – 6 Ay geçerlidir – Aslı)
6. Hakkında bilgi alınacak en az iki kulüp üyemizin referansı (Dışarıdan müracaatlar için)
7. Üyelik Başvurusu üye eş ve çocuğu statüsünde ise; Yukarıdaki belgelere ek olarak aşağıdaki evrakları da eklemeleri gerekmektedir.
a)Üye eşi statüsünde yapılan müracaatlarda, evlenme cüzdan fotokopisi
b)Üye çocuğu statüsünde yapılan müracaatlarda, medeni hal değişikliğinde evlenme cüzdan fotokopisi (Bayanlar için)
c)Üye eşi ve üye çocuğu statüsünde yapılan müracaatlarda, asıl üyenin referans imzası ve nüfus cüzdanın fotokopisi zorunludur.

Ancak ;

a) Kötü şöhret sahibi olanlar ;
b) Cezaları tecil edilmiş veya affa uğramış olsalar bile, yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hapis cezası ile mahkum olanlar ;
c) Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılmış olanlar, Kulüp üyeliğinden istifa ederek ayrılanlar ve Disiplin Kurulu tarafından haklarında kesin ihraç kararı verilmiş olanlar ;
d) Türkiye’de oturma hakkına sahip olmayan yabancılar ;
e) Niteliği ne olursa olsun Kulübe borçlu olanlar ;
f) Yasalarda derneklere üye olmaları yasaklanmış olanlar ;
g) Türü, niteliği ve kapsamı yönünden, Kulübün faaliyet alanına giren konularda faaliyet gösteren başka bir spor kulübüne üye olanlar,
Fenerbahçe Spor Kulübüne üye olamazlar.

Dışarıdan: 10.000
Üye Eş ve Çocuk:2.000(Üye çocuklarının 30 yaşını doldurmamış olması ve ayrıca kulüp üyemizin enaz on yıllık üye olması gerekmektedir.)
Amatör Sporcu:1000 TL Kulübümüzde en az 5 yıl faal spor yapmış, en az on resmi müsabakaya katılmış, faal sporu kulübümüzde bıraktığı tarihten itibaren üç yıl içerisinde başvurmuş olmak gerekmektedir.)

25 yıllık üyelerimiz Yüksek Divan Genel Kurul Üyesi olmaya hak kazanırlar.

KULÜP AİDAT HESAP NUMARALARI

DENİZBANK
ŞUBE: İSTANBUL ANADOLU TİC MRKZ
HES NO: 1170-9514-351 TL
IBAN: TR08 0013 4000 0000 0951 4010 01

YAPI KREDİ BANKASI
ŞUBE: FENERYOLU ÖZEL BANKACILIK
HES NO 593-68406882 TL
IBAN: TR40 0006 7010 0000 0068 4068 82

VAKIFBANK
ŞUBE: ANADOLU KURUMSAL MERKZ. ŞB
HES NO: 424-158007265239801 TL
IBAN: İSTANBUL TR27 0001 5001 5800 7265 2398 01

GARANTİ BANKASI
ŞUBE: KADIKÖY
HES NO: 088-6294856 TL
IBAN: TR78 0006 2000 0880 0006 2948 56

İletişim

Merkez Yönetim Binası
0216 542 1907
Fax: 0216 542 1960

Yüksek Divan Kurulu
0216-5421850

Can Bartu Kamp Tesisleri
0216 311 62 25

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri
0216 418 33 07 - 08

Fikirtepe Tesisleri
0216 565 54 21 - 26

Fenerbahçe Ülker Basketbol Şubesi
0216 542 92 50

Fenerbahçe Bayan Basketbol Şubesi
0216 542 92 75

Voleybol Şubesi
0216 542 92 47

Masa Tenisi Şubesi
0216542 92 39

Boks Şubesi
0216 542 92 37

Yelken Şubesi
0216 542 92 79

Yüzme Şubesi
0216 345 05 35

Kürek Şubesi
0216 542 92 38

Atletizm Şubesi
0216 542 92 32

FENERIUM Merkez
0216 - 5421700

Fenerbahçe Müzesi
0216 - 5421783 - 84

Fenerbahçe Koleji
0216 466 62 00

Fenerbahçe Dergisi
0216 5421907

Fenerbahçe Televizyonu
0216 5421800

Fenerbahçe Kart
0216 444 1907

Fenercell
0216 - 5421600

www.fenerbahce.org
0216- 5421907

Faruk Ilgaz Divan Tesisleri
0216 550 1907

Todori Tesisleri
0216 450 20 44 - 45

FENERBAHÇE SPOR OKULLARI

Basketbol-Masa Tenisi :0 216 542 92 41

Atletizm-Muhasebe:0 216 542 92 42

Futbol: 0 216 542 92 61-62

Voleybol:0 216 542 92 63

[/B]
 

Avesequick

Level 18
Katılım
4 Eki 2011
Konular
877
Mesajlar
12,558
Reaksiyon Skoru
977
Online Süresi
0
Başarım Puanı
240
Madalyalar
5
MmoLira
0
DevLira
0
En İyi Cevap Puanı
0
Takipçiler
131
Ticaret - 0%
0   0   0
Teşekkürler.
 

blackpegasus

Level 26
Katılım
8 Kas 2009
Konular
924
Mesajlar
22,840
Reaksiyon Skoru
1,480
Online Süresi
5s 2d
Başarım Puanı
313
Yaş
25
MmoLira
39
DevLira
0
En İyi Cevap Puanı
0
Takipçiler
186
Ticaret - 0%
0   0   0
Teşekkür*
 

Şu an konuyu görüntüleyenler (Toplam : 1, Üye: 0, Misafir: 1)

Üst