Sitemize reklam vermek için [email protected] adresine mail atabilirsiniz

lise 2 karma test 6 PDT®

turkmmo

Level 1

ErnaMt2 / 1-99 ORTA EMEK YAPISIYLA / LYCAN/SİMYA/KUŞAK/PET YOK / EĞLENCENİN TADINDA ZİRVE YAPMAK İÇİN DURMA SENDE ARAMIZA KATIL/ ERNAMT2 6 HAZİRAN CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 19:00 DA AÇILIYOR![DETAYLI TANITIM]

1. Gaznelilerin ve Selçukluların, halife tarafından İslamiyetin koruyucusu ünvanı ile adlandırılmalarının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Malazgirt Savaşı'nın kazanılması
b. Haçlı seferlerine karşı koymaları
c. Moğollara karşı direnmeleri
d. Abbasileri Büveyhoğulları'nın baskısından korumaları
e. Hindistan'a sefer düzenlemeleri

2. 1187 Hıttin Zaferiyle Kudüs'ü Haçlılardan geri almayı başaran Türk Devleti, aşağıdakilerden hangisidir?
a. Osmanlılar
b. Büyük Selçuklular
c. Memlükler
d. Eyyubiler
e. Türkiye Selçukluları

3. Aşağıda eşleştirilen olaylardan hangileri arasından neden-sonuç ilişkisi yoktur?
a. Haçlı seferleri-Doğu-Batı ticaretinin gelişmesi
b. Derebeyliklerin kurulması-İmparatorlukların güçlenmesi
c. Hunların Batıya hareketleri-Kavimler Göçü
d. Coğrafi Keşifler-Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesi
e. Reform hareketleri-Yeni mezheplerin ortaya çıkması

4. I. Ticaret alanı genişledi II. Eski ticaret yolları değişti. III. Avrupa'da değişik yerlere göç başladı Bu gelişmeler aşağıdaki hangi olayın sonuçları arasında yer alır ?
a. Rönesans
b. Reform
c. Coğrafi Keşifler
d. Haçlı Seferleri
e. 1830 ihtilalleri

5. Ankara Savaşı'nın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a. Anadolu'da Timur hakimiyetinin başlaması
b. Bizans'ın fethinin gecikmesi
c. Beyliklerin yeniden kurulması
d. Venediklilere kapitülasyon verilmesi
e. Fetret Devri'nin başlaması

6. Osmanlılar Rumeli'yi fethettikten sonra, daha önceki idarecilerin koyduğu vergileri hafiflettiler, Ortodoks Kilisesi'ne hoşgörülü davrandılar, Hıristiyan köylüleri himaye ettiler ve halk tarafından sevilen soylu ailelere tımarlar verdiler. Osmanlılar böyle bir politika izlemelerinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Osmanlı ekonomisini güçlendirmek
b. Orduya yeni kaynaklar sağlamak
c. Hıristiyan halka Osmanlı yönetimini benimsetmek
d. Rumeli'de isyan çıkmasını önlemek
e. Haçlı seferlerine engel olmak

7. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı padişahlarından II. Mehmet (Fatih) ile I. Süleyman (Kanuni) arasında görülen benzer uygulamalardan biri değildir?
a. Kültürel gelişmeye önem verilmesi
b. Avusturya'ya sefer düzenlenmesi
c. Devlet düzeniyle ilgili yasalar çıkarılması
d. Avrupa devletlerine ayrıcalıkların verilmesi
e. Hıristiyan dünyasını bölme politikası

8. Osmanlılar aşağıdaki hangi savaşla Memlük Devletine son vermişlerdir?
a. Çaldıran Savaşı
b. Ridaniye Savaşı
c. Mercidabık Savaşı
d. Turnadağı Savaşı
e. Sırpsındığı Savaşı

9. Osmanlı Devletinde eyaletler iki şekilde yönetilirdi. Salyaneli eyaletler ve salyanesiz eyaletler Salyanesiz eyaletlerde dirlik sistemi uygulanmıştır. Salyaneli eyaletlerdeki gelirleri toplayan görevli aşağıdakilerden hangisidir ?
a. Mültezim
b. İltizam
c. Nişancı
d. Kazasker
e. Defterdar

10. I. Osmanlıya duraklamada yükselişi yaşattı II. Bağdat fatihi olarak adlandırılır III. Ayarı düşük paralar kaldırıldı IV. Koçi Bey'e duraklamanın sebepleriyle ilgili raporlar hazırlattı. Bu özellikler aşağıdaki padişahlardan hangisine aittir?
a. I. Süleyman
b. III. Mehmet
c. II. Osman
d. IV. Murat
e. I. Selim

11. Osmanlı Devletinde, Yeniçeri Ocağı kurulduktan sonra (1363) 'Ocak, devlet içindir' anlayışı da zamanla yerleşmiştir. Ancak, Kapıkulu örgütünün devlet içinde etkinliği artınca 'Devlet, ocak içindir' anlayışı ağırlık kazanmıştır. Bu değişimin en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
a. Savaşlarda disiplinsizlikler yaşandı, başarı sağlanamadı
b. Mali açıdan giderler ve bahşişler arttı
c. Merkezi otoritenin ocak üzerindeki yaptırımı kayboldu
d. Sık sık sadrazam ve yönetici değişiklikleri yaşandı
e. Ulufeler sürekli artış gösterdi

12. 1789 Fransız İhtilalinden sonra yayılan Milliyetçilik akımı Osmanlı Devletini de doğrudan etkileyen bir olaydır. Bu durum Osmanlı Devletinin hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?
a. Milliyetçilik duygusunun Osmanlı'da çok gelişmiş olması
b. Dış devletlerin Osmanlı iç işlerine müdahaleleri
c. Osmanlı'nın çok uluslu yapısı
d. Coğrafi ve stratejik özelliği
e. Demokratikleşme dönemine geç geçilmesi

13. I. Hünkar İskelesi Antlaşmasının Londra Konferansı ile yürürlükten kaldırılması II. Kırım Savaşında, Avrupalı Devletlerin Osmanlı Devletinin yanında yer alması Her iki olayda da Avrupalı Devletlerin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanını bastırmak
b. Rus donanmasının Karadeniz de dolaşmasını önlemek
c. Ortadoğudaki sömürgelerini korumak
d. Rusya'nın sıcak denizlere inmesine engel olmak
e. Osmanlı Devletinin Mısır'daki hakimiyetini ortadan kaldırmak

14. Osmanlı Devleti, Paris Konferansında azınlıklar lehine karar alınmasını önlemek amacı ile aşağıdakilerden hangisini yapmıştır?
a. Cizye vergisini kaldırmıştır
b. Can ve mal güvenliğini sağlamıştır
c. Kutsal yerlerin serbestçe ziyaret edilmesini sağlamıştır
d. Islahat Fermanı'nı yayınlamıştır
e. İl meclislerini kurmuştur

15. Halkın ülke yönetimine katılması ilk defa aşağıdaki padişahlardan hangisi zamanında gerçekleşmiştir?
a. III. Selim
b. Abdülmecit
c. II. Abdülhamit
d. II. Mahmut
e. V. Mehmet Reşat

 

Şu an konuyu görüntüleyenler (Toplam : 1, Üye: 0, Misafir: 1)

Benzer Konular

Cevaplar
0
Görüntüleme
235
Değerlendirme
0
Cevaplar
0
Görüntüleme
284
Değerlendirme
0
Cevaplar
0
Görüntüleme
325
Değerlendirme
0
Cevaplar
0
Görüntüleme
285
Değerlendirme
0
Cevaplar
0
Görüntüleme
227
Değerlendirme
0
Üst